Skog i Öxabäck - 20 ha

Skogsfastighet mellan Sävsjön och Öxabäck. Virkesförråd på 2 616 m³sk med 76 % barrskog och 5 % ek. Bonitet om 6,7 m³sk per hektar. Med potential att förädla skogsmark till strandnära tomtmark . Årlig intäkt för mast mm ,13 500 kr.

 • Ekonomi
  Pris
  1 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 5 okt

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  1 559 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Taxerad areal och areal enligt skogsinventering

  Fastigheten har en taxerad areal om 23,7 ha och en areal enligt skogsinventeringen på 19,7 ha.

  Skog

  Uppgifterna är hämtade från skogsinventering upprättad i oktober 2019, av Olle Linder Skogstjänster, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 17,5 ha med ett virkesförråd på 2 616 m³sk. och ett medeltal på 149 m³sk per hektar. Boniteten är 6,7 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (48%), tall (28 %) och ek (5%) samt övrigt löv 19 %. Ytterligare 102 m³sk tillkommer för 2020 års tillväxt, dvs framräknat med innevarande år uppgår virkesförrådet idag till 2 718 m³sk.

  Inäga/åker

  Inäga/åker uppgår enligt skogsbruksplan till 0,6 ha. Beläget i anslutning till Öxabäcks bebyggelse.

  Övrig mark enligt skogsbruksplanen

  Myr/kärr/mosse utgör 0,8 ha, Väg och kraftledning 0,6 samt annat 0,2 ha.

  Tomtmark och LIS -område, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

  Fastighetens läge mellan Sävsjön och Öxabäck ger framtida möjligheter till avstyckning av tomtmark. Marks kommun har dessutom i sitt underlag till översiktsplan från 2017 angivet ett strandnära område på fastigheten som lämpligt för småskalig bebyggelse, se markering med rött på kartan från kommunens LIS-utredning. Strandområdets tillgänglighet säkerställs genom en fri allmän passage mellan bebyggelse och sjö.

  Typkod

  Fastigheten har typkod 110, obebyggd fastighet. Till den del fastigheten genom nyttjanderättsavtal används för mast och övrig byggnad för radiokommunikation gäller typkod 443, industrienhet, övrig byggnad för radiokommunikation.

  Intäkter för mast mm

  Fastigheten har under 2020 haft en intäkt om 13.428 kr för mast och bodar.

  Avtal om anläggningsarrende mast och teknikbod, Arrendator nyttjar 100 kvadratmeter för sin anläggning. Avtal träffat 15/3 2005 med 15 års löptid. Därefter 5 års förlängning om ingendera parten säger upp avtalet. Intäkt 2020, 11.928 kr.

  Nyttjanderättsavtal för mast och teknikbod gällande basstation för telekommunikation, avtal träffat 2012-06-01, löper nu med ett(1) år i taget. Intäkt 2020, 1 500 kr.

  Kontakta mäklaren för ytterligare information om de löpande avtalen.

  Övriga servitut, nyttjanderättsavtal, mm

  1. Avtal om anläggningsarrende mast och teknikbod, Arrendator nyttjar 100 kvadratmeter för sin anläggning. Avtal träffat 15/3 2005 med 15 års löptid.

  2. Nyttjanderättsavtal för mast och teknikbod gällande basstation för telekommunikation, avtal träffat 2012-06-01, löper just nu med förlängning ett(1) år i taget.

  3. Nyttjanderättsavtal och servitut avseende användning av tomtområde i anslutning till Öxabäcks Stom 1:110 och 1:118. Rättighetshavare ägare till Öxabäcks Stom 1:110 och 1:118.

  Inteckningar

  Fastigheten saknar inteckningar.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Strixbol Ga:1

  Planer och bestämmelser

  Öxabäck, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19550307)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,transformatorstation - Se beskrivning

  Planer och bestämmelser

  Öxabäck, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19670110)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öxabäck, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20161219, Registreringsdatum: 20180615)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Ledning mm

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Ledning mm

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2020-10-05 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som upprättades i oktober 2019 för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
1 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK ÖXABÄCKS STOM 1:19
Ort
Öxabäck
Areal
23.8 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!