Burhultsnäs 2:1

Skogsfastighet i Alefjäll - 88 ha

Välskött skogsfastighet med bra bilväg genom fastigheten, 4 mil från Göteborg. Virkesförråd på 14.400 m³sk, bonitet 8,2 m³sk/ha/år. Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2023-06-30. Större delen av Pussasjön ligger inom fastigheten.

 • Ekonomi
  Pris
  13 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 23 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Arealuppgifter

  Totalt 88,0 ha, varav 74,5 ha produktiv skogsmark, 9,2 ha myrimpediment, 3,8 ha kraftledningsgata och 0,5 ha väg. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Utöver detta tillkommer 7,5 ha vatten i Pussasjön och ett par mindre skogstjärnar.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2022 av Lund Forest AB, se bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 74,5 ha med ett virkesförråd på 14.412 m³sk, varav knappt 6500 m³sk är gallringsskog (G1, G2) och 6300 m³sk är slutavverkningsskog (S1, S2). 20,3 ha (27 % av arealen) är röjningsskog (R2) som har röjts under våren 2022. 7,5 ha med 1250 m³sk är naturvårdsskog (NO), motsvarande 10,1 % av arealen.

  Trädslagsfördelning; tall 36 %, gran 60 %, ek 1 % och löv 4 %. Bonitet 8,2 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 355 m³sk närmaste 10-årsperioden om planens åtgärder genomförs. Genomsnittligt virkesförråd 193 m³sk/ha.

  Normala drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil med släp går genom fastigheten (allmän väg).

  Jakt och fiske

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2023-06-30.

  Fiskerätt i Pussasjön.

  Vägsamfällighet

  Fastigheten har andel i Alefjälls vägsamfällighet (Ale Burhult GA:1). Årlig avgift 1050 kr.

  Strandskydd

  Utökat strandskydd gäller inom 200 m från strandlinjen mot Pussasjön.

  Forn- och kulturlämningar

  Inom avd. 22 finns en fornlämning i form av ett större område med fossil åkermark och ett 10-tal odlingsrösen. Det finns även stenmurar på flera områden inom fastigheten.

  Försöksverksamhet

  I den östra delen av fastigheten har SLU bedrivit skoglig försöksverksamhet fram till våren 2022. Denna är nu avslutad men det finns kvar stolpar och markeringar i terrängen efter verksamheten.

  Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där en annan del av Burhultsnäs 2:1 skall fastighetsregleras till en annan fastighet. Förättningen beräknas vara klar under slutet av 2022.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Taxeringsvärden

  Lantmäteriförrättning pågår där en del av fastigheten skall regleras till en annan skogsfastighet. Det finns därför inget beslutat taxeringsvärde ännu för fastigheten.

  Delförsäljning

  Den nordvästra delen av fastigheten, ca 20,5 ha, bildar en separat del som nås via en bilväg väster om Pussasjön och avskärs av en större bäck och blöt mark från resten av fastigheten. Möjlighet kan finnas att köpa denna del separat genom fastighetsreglering till en befintlig skogsfastighet i närområdet.

  Tillträde

  Tillträde sker efter det att lantmäteriets beslut vunnit laga kraft i slutet av 2022.

  Övrigt

  Fastigheten kan inte förvärvas av juridisk person.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Skanova har rätt anlägga och bibehålla fiberkabel längs bilvägen genom fastigheten.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Telekabel

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström.

  Bjärke elförening har en elkabel nedgrävd fram till bostadshuset på Burhultsnäs 2:3.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 23 juni 2022.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
13 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Ale Burhultsnäs 2:1, del av
Adress
Burhultsnäs 2:1, Kilanda
Areal
88.0 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!