Skogsfastighet i Ale - 178 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en större skogsegendom i Alefjäll, 3 mil nordost om Göteborg. Egendomen utgörs av 4 skogsfastigheter väl samlade i en enhet på 178 ha med ett virkesförråd på närmare 30.000 m³sk. Egendomen ligger naturskönt med strand mot de vackra sjöarna Mollsjön och Stora Sandsjön.

 • Ekonomi
  Pris
  20 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 okt
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 178,6 ha, varav 142,6 ha produktiv skogsmark, 14,3 ha myrimpediment, 16,2 ha bergimpediment, 2,1 ha inägomark, 0,7 ha tomtmark och 2,7 ha väg/kraftledning. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Tillkommer 30,6 ha vattenareal i Mollsjön m.fl. sjöar.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Skogsfakta.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 142,6 ha med ett virkesförråd på ca 29.400 m³sk, varav en stor andel, ca 17.200 m³sk, är slutavverkningsbar skog (S1, S2). Knappt 7.800 m³sk utgörs av gallringsskog (G1, G2). 3.500 m³sk är naturvårdsskog (NS, NO och K-naturvård) motsvarande 10,6 % av arealen. Avd. 36 och 41, totalt 4,4 ha, utgör ädellövskog enligt lag.

  Trädslagsfördelning; tall 69 %, gran 10 %, ek 5 % och övrigt löv 16 %. Bonitet 5,5 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 514 m³sk om planens åtgärder genomförs, tillväxt under detta året 764 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 206 m³sk/ha. Skogen har skötselbehov på flera håll, bl.a. behöver samtliga ungskogsbestånd röjas.

  Östra delen har normala drivningsförhållanden medan västra delen är mer kuperad med sämre drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil med släp finns från Gamla Kilandavägen genom den centrala delen. Den västligaste delen saknar skogsbilväg och nås genom skogsstigar västerifrån från bilvägen genom Relsbo.

  Åker- och betesmark

  Utgörs av 3 mindre områden på totalt 2,1 ha med öppen mark. Markerna är inte utarrenderade.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad på löpande 1-årsavtal till två olika jaktlag. Årligt jaktarrende totalt 24.000 kr + moms.

  Fiske

  Fiskerätten omfattar samtliga sjöar på fastigheterna och är utarrenderad till Mollsjöns Fiskevårdsförening på löpande 5-årsavtal.

  Vägar

  Bilvägen söderut genom fastigheten ingår i Sandsjödal-Mollsjönäs vägsamfällighet. Vägen är privat väg och inte öppen för utomstående trafik. Fastigheterna har andel i vägföreningen och betalar en årlig avgift på 8278 kr.

  Bilvägen norr om Mollsjön som ansluter till vägen ovan är privat väg som sköts av de boende längs vägen. Det finns även ett par mindre bilvägar österut mot Stora Sandsjön som sköts på motsvarande sätt av ägarna till de avstyckade fastigheterna nära sjön. Ägaren till skogsfastigheterna har också rätt att använda dessa vägar för skogstransporter, vid jakt m.m.

  Fastigheterna har även andel i Nödinge vägförening avseende bilvägen väster om Mollsjön genom Relsbo (Mollsjövägen). Årlig avgift 7700 kr. Från Mollsjövägen når man skogen via skogsstigar strax norr om Mollsjön.

  Telemast

  På fastigheten finns en telemast (ligger nära vägen på avd. 16 i skogsbruksplanen). Masten används av två teleoperatörer och ger ett årligt arrende på totalt 21.000 kr + moms.

  Strandskydd

  Mollsjön, Stora Sandsjön och Kroktjärn omfattas av utökat strandskydd på 200 m från strandlinjen. Trolltjärn och Lommetjärn omfattas av generellt strandskydd på 100 m från strandlinjen. Se även bifogad karta.

  Naturvärden

  Hela området är naturskönt och har stort värde för friluftslivet. Fastigheterna har lång strand mot Mollsjön och Stora Sandsjön. Norr om Mollsjön finns 3 skogstjärnar (Lommetjärn, Trolltjärn och Kroktjärn) som delvis ligger på fastigheterna. I Mollsjön finns flera öar som hör till fastigheten Djupevik 1:1.

  På fastigheterna finns ett flertal delområden som är klassade som naturvårdsskog i skogsbruksplanen. Totalt är 10,6 % av skogsmarksarealen (15,2 ha) klassad som NS, NO eller K-naturvård. Därutöver är ytterligare 5,3 % av skogsmarksarealen (7,5 ha) klassad som S3, främst mer bergbundna tallmarker.

  Större delen av fastigheten norr om Mollsjön (Djupevik 1:1) utgörs av kuperad terräng med bergbundna tallskogar på höjderna och mossar, bäckar och skogstjärnar i svackorna. Fastigheten är mer svårtillgänglig för skogsbruk och här finns därför en stor del av de områden som är klassade som naturvård i skogsbruksplanen. Mollsjön och våtmarkerna omkring Lommetjärnen finns med i Ale kommuns naturvårdsprogram.

  Forn- och kulturlämningar

  Ett stort antal stenmurar finns på fastigheterna liksom ett flertal fägator närmast gårdsmiljöerna. Inga fornlämningar finns registrerade.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheterna.

  Taxeringsvärde

  Fastigheterna är samtaxerade till 9.190.000 kr (2020 års taxering), inkl. avdrag för två tomter som är avstyckade efter taxeringen. Delvärden; skogsimpediment 101.000 kr, skogsmark 8.981.000 kr och åkermark 108.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Djupevik 1:3, Djupevik 1:15 och Djupevik 1:17 att använda framfartsväg genom Djupevik 1:1.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Rättigheter last

  Nyttjanderätt Optofibernät

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Mollsjönäs 1:12 att använda utfartsväg genom Mollsjönäs 1:1 och 1:2. Rätt för Mollsjönäs 1:13 och 1:19 att använda utfartsväg genom Mollsjönäs 1:1.

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: rätt för Mollsjönäs 1:1 att använda befintlig väg genom Mollsjönäs 1:16 för skogstransporter.

  Gemensamhetsanläggning

  Ale Nödinge Ga:10: Nödinge vägsamfällighet

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller på bifogad budblankett senast den 4 oktober 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
   Möjlighet finns även att lägga delbud på en eller flera av de 4 fastigheter som försäljningen omfattar.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
20 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Ale Sandsjödal 1:1, Djupevik 1:1, Mollsjönäs 1:1 och Mollsjönäs 1:2
Areal
178.6 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list