Skog i Hemsjö - 38 ha

Skogsfastighet strax norr om Ingared väl samlad i ett skifte. Trivsam skog som domineras av äldre barrskog i södra delen och gallringsskog med gran/tall/björk i mellersta och norra delen. Virkesförråd ca 7300 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.

 • Ekonomi
  Pris
  3 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 20 apr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 38,6 ha enligt skogsbruksplanen. Fördelning; produktiv skogsmark 37,1 ha, myr- och bergimpediment 1,4 ha och väg 0,1 ha. Areal enligt lantmäteriets register är 37,3 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i januari 2020 av Skogspartner, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 37,1 ha med ett virkesförråd på 7.293 m³sk, varav 4.200 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och knappt 3.000 m³sk är gallringsskog (G1, G2). 6,2 % av skogsarealen (2,3 ha med 338 m³sk) utgörs av naturvårdsskog (NS, NO). Bonitet 6,8 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 207 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 43 %, gran 35 %, ek 3 % och övrigt löv (till stor del björk) 19 %. Genomsnittligt virkesförråd 197 m³sk/ha. Avd. 23 är ädellövskog enligt lag.

  Flera bestånd är i behov av gallring och underröjning.

  Normala drivningsförhållanden, den sydligaste delen är svårtillgänglig med brant terräng. Bilvägar för lastbil finns i södra kanten på skiftet (Kungsvägen) samt i norra delen (vägen från Gräskärr till Flaskkullen). Den västligaste delen nås från bilvägen upp till vattentornet. Skotarvägar går dels genom fastighetens centrala del, dels i sydöstra delen.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30. Älgjakten ingår i ett större jaktlag på ca 800 ha.

  Ny bebyggelse

  Fastigheten har ett fint läge i anslutning till Hultebackaområdet i Ingared och nära bebyggelsen i Gräskärr, Västra Bodarne. Möjligheterna till tomtavstyckningar och ny bebyggelse på fastigheten är inte utredda. Nuvarande ägare har inte sökt några förhandsbesked för nya bostadshus.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns en registrerad fornlämning (Bystenen) nära skotarvägen genom avd. 8.

  Vattenskyddsområde

  Den södra delen av fastigheten ligger inom skyddsområdet för Färgensjöarnas vattentäkt.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 2.418.000 kr (2017 års taxering). Delvärden; skogsimpediment 8.000 och skogsmark 2.410.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Lycke Ga:4 (Rösevägens vägsamfällighet). Omfattar Kungsvägen och Rösevägen.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Färgen, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19930908)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledning

  Samfällighet

  Vårgårda Bredvikshults häradsallmänning S:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledning mm

  Samfällighet

  Alingsås Bredvikshults häradsallmänning S:1

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Vattenledning Alingsås kommun

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 20 april 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
3 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Alingsås Hultebacka 1:2
Areal
38.6 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!