Störtared 2:1

Skogsfastighet sydost om Alingsås - 136 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en mycket välarronderad skogsfastighet i ett skifte på 136 ha, i Lygnö 10 km sydost om Alingsås. Stor andel ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt. Virkesvolym på 16.050 m³sk och hög bonitet (10,0). Väl utbyggt bilvägnät. Jakträtten tillfaller köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  11 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 15 feb
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 8 500 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 135,7 ha fördelat på produktiv skogsmark 130,7 ha, impediment 2,7 ha samt väg och kraftledning 2,3 ha. Areal enligt fastighetsregistret 133,4 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad i november 2020 till 130,7 ha med ett virkesförråd på ca 16.050 m³sk, varav ca 8.200 m³sk är gallringsskog och ca 6.350 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 8%, gran 89%, och löv 3%. Boniteten är beräknad till 10,0 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) är 6.935.000 kr fördelat på följande: skogsmark 6.927.000 och impediment 8.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från väg 180 mellan Borås och Alingsås, tag mot "Lygnö 3" (ca 8 km från Alingsås, mot Borås). Kör ca 3 km, passera Lygnö missionshus. Kör därefter ca 1 km, tag höger in på Stenlidsvägen, och därefter ytterligare ca 700 m. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Störtared Ga:3 (Lygnö-Stenlid vägsamfällighet)

  Gemensamhetsanläggning

  Alingsås Stora Lygnö Ga:3

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Färgen, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 19930908)

  Samfällighet

  ALINGSÅS BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg a för utfart mot stora lygnö ga:3. - Väg

  Samfällighet

  VÅRGÅRDA BREDVIKSHULTS HÄRADSALLMÄNNING S:1

  Översättning saknas för: ENUMS_EASEMENTTYPE_CONTRACTUAL_RIGHTS

  Avtalsnyttjanderatt OMRÅDE MM

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris
11 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ALINGSÅS STÖRTARED 2:1
Adress
Störtared 2:1, Lygnö
Areal
135.7 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!