Ästad 3:1

Slättagärde, Ästad - 138 ha

Tillfälle att förvärva Slättagärde, en välskött jord- och skogsegendom samlad i ett skifte och belägen i Ästad, 2,7 mil sydöst om Varberg. Egendomen omfattar 66 ha produktiv skogsmark med 12.200 m³sk och 39 ha bördig åkermark med mycket fin arrondering samt 25 ha naturreservat med vacker ek- och bokskog. Bra bilvägnät och lång strand mot Älvasjön.

 • Ekonomi
  Pris
  16 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 28 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 138,1 ha, varav 66,2 ha produktiv skogsmark (1,5 ha ingår i naturreservatet), 6,2 ha myrimpediment, 39,4 ha åkermark, 24,4 ha naturreservat, 1,3 ha väg och 0,6 ha övrig mark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Arealen enligt lantmäteriets register är 138,8 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i juli 2020 av Södra. Virkesförrådet är uppräknat med 1 års tillväxt.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 66,2 ha med ett virkesförråd på 12.200 m³sk, varav ca 5400 m³sk, är gallringsskog (G1, G2) och ca 6000 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2). 11 % av arealen (7,5 ha) utgörs av röjningsskog (R1, R2). Drygt 400 m³sk är naturvårdsskog (NS, NO) motsvarande 5,1 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 18 %, gran 53 %, ädellöv 5 % och övrigt löv 24 %. Bonitet 8,7 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 523 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 185 m³sk/ha. 3 avdelningar på totalt 3,8 ha utgör ädellövskog enligt lag.

  Fastigheten är mycket välskött endast en del förstagallringar behöver genomföras inom planperioden. Fastigheten har på större delen av arealen produktiva marker med hög bonitet. Gallringsskogen är inne i en stark tillväxtfas och värdetillväxten är hög i dessa delar. Mindre områden i södra delen utgörs av myrmarker med lägre bonitet och hög andel tall och löv.

  Lättillgängliga marker med goda drivningsförhållanden. Bilvägar för lastbil med släp finns väl utbyggda över hela fastigheten.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är utarrenderad till nuvarande ägare i 10 år till marknadsmässigt jaktarrende. En ny ägare kan få möjlighet att jaga tillsammans med arrendatorerna enligt överenskommelse.

  Fastigheten har andel i Centralhalländska fiskevårdsområdet (omfattar 12 sjöar i närområdet) och Björkasjö fiskevårdsområde.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns ett flertal forn- och kulturlämningar på fastigheten: i södra delen på åkermarken finns en stensättning, avd. 8 en fyndplats, avd. 34 ett röse, avd 39 och avd 41 en hägnadsvall och avd 52 en stensättning.

  Naturreservat Slättagärde

  Naturreservat som omfattar 25,9 ha med främst ek- och bokskog i fastighetens södra del. För mer information om syfte, skötsel m.m. se bifogat dokument. Granskogen på 1,5 ha i reservatets centrala del skall avverkas senast 2046 och sedan övergå till lövskog genom fri utveckling.

  Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där gårdsdelen på 3,8 ha avstyckas till en egen fastighet. Gränsmarkeringar är utsatta och förrättningen väntas bli klar i juni.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten ombildas i pågående lantmäteriförrättning. Något nytt taxeringsvärde finns därför inte beslutat ännu.

  Inteckningar

  Det finns 2 st uttagna inteckningar på totalt 250.000 kr i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från E20: tag av i trafikplats Tvååker (nr 53) och kör genom Tvååker. Ca 1 km efter samhället, tag vänster vid skylt mot Dagsås. Kör 4,3 km och tag höger mot Ästad och Högryd. Kör 4,2 km och sedan vänster mot Ästad, kör sedan knappt 2 km, genom Ästad gård och sedan höger in på grusvägen mittemot vinodlingen. Denna väg leder sedan in till åkermarken och skogen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Björkasjö Fiskevårdsområdesförening, Fiskevårdsområde (Beslutsdatum: 19910121)

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Ästad 3:7 och 3:8 att använda utfartsvägar.

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Ästad 3:8 och Ästad 3:10 att bibehålla, underhålla och förnya vattenbrunnar med tillhörande ledningar.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: kraftledning

  Rättigheter last

  Avloppsservitut: rätt för Ästad 3:4, 3:5 och 3:6 att använda avloppsledning

  Rättigheter last

  Avloppsservitut: rätt för Ästad 1:7 att använda avloppsledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Ästad 3:4, 3:5 och 3:6 att använda utfartsväg till allmän väg.

  Rättigheter last

  Nyttjanderättsavtal: ägarna till grannfastigheterna Ästad 3:6, 3:8, 3:9 och 3:10 har nyttjanderätt på 49 år att sköta angränsande markområden till resp. fastighet. Nyttjanderättsarealen ligger på omkring 1000 m² per fastighet med undantag för Ästad 3:10 där arealen omfattar ca 4000 m² (avd. 53 i skogsbruksplanen).

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren senast 28 juni 2021 via mail eller på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
16 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Ästad 3:1
Adress
Ästad 3:1, Sibbarp
Areal
138.1 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!