Skog i Töllsjö - 35 ha

Tillfälle för den som söker en skogsfastighet med stor andel ungskog och goda tillväxtmöjligheter. Fastighetens virkesförråd är totalt 2.720 m³sk, varav 2.070 m³sk gallringsskog, G1.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 6 dec

  Taxeringsår
  2021
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  1 752 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 35,7 ha fördelat på produktiv skogsmark 30,9 ha, myr/mosse 1,9 ha, berg/hällmark 0,2, Inäga/åker 0,5 ha, väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,2, annat 2,0 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 34,19 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 30,9 ha. Planen är upprättad 2021-10-12 av Olle Linder Skogstjänster. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 2.720 m³sk, varav 2.062 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 60%, gran 35 % och björk 5%. Boniteten är beräknad till 6,9 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt vid framskrivningstidpunkten 143 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.752.000 kr fördelat på, skog 1.749.000 kr, skogsimpediment 3.000 kr.

  Jakt

  • jakträtten för älg är upplåten t.o.m. 2030-06-30. Därefter övergår den till köparen.
  • köparen disponerar jakträtten för övrigt vilt fr.o.m. tillträdesdagen.

  Nyttjanderätt gräsmatta

  I skogsbruksplanen finns markerat inägomark med gul färg. Detta område belastas av en nyttjanderätt som innehavs av nuvarande ägare till den angränsande fastigheten Björkered 1:18.

  Nyligen gjord avverkning

  På fastigheten har nyligen gjorts en avverkning, skogsbruksplanen är gjord efter avverkningstillfället. Den avverkade arealen är inte planterad, köparen övertar ansvaret att återplantera marken. De körskador som uppkommit på skogsbilvägen som ansluter till fastigheten vid avd. 16 kommer att återställas och bekostas av säljaren före tillträdet.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Tappbo Ga:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg, område - Se beskrivning

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Väg, Område

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail. (Be mäklaren att bekräfta att budet kommit fram)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD BJÖRKERED 1:23
Areal
34.2 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!