Skog i Töllsjö - 77 ha

Välarronderad skogsfastighet i ett skifte norr om Töllsjö och nära sjöarna Ören och Nären. Fastigheten är lättillgänglig med två skogsbilvägar. Ostört område med vacker natur, bl.a. flera sjöar (Vaggetjärnarna och Buasjön) på fastigheten. Stor andel gallringsskog med god tillväxt.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Bollebygd Fagerhult 3:4
Areal
77.0 ha
SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
Anbud
Sista anbudsdag
Måndag 6 nov
Pantbrev
2st om totalt 3 950 000 kr
Tillträde
Enligt överenskommelse

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Total areal 77,0 ha, fördelat på 72,4 ha produktiv skogsmark, 2,7 ha myrimpediment, 1,3 ha bergimpediment och 0,6 ha vägar. Sjöarna på fastigheten omfattar en total vattenareal på 5,6 ha. Arealuppgifterna är hämtade från skogsbruksplanen.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2017 av Södra, se bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 72,5 ha med ett virkesförråd på ca 10.000 m³sk, varav 3.500 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). En stor andel av arealen, 49 %, utgörs av gallringsskog i åldern 20-60 år med ett virkesförråd på 4.900 m³sk. 7,1 ha, motsvarande 9,8 % av arealen, är naturvårdsskog (NO) med ett virkesförråd på 1100 m³sk.

  Genomsnittligt virkesförråd 139 m³sk/ha. Bonitet 8,6 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 467 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 32 %, gran 61 % och löv 7 %.

  Skogen är överlag välskött, en del röjning behöver dock göras närmaste åren. En stor andel av skogen är inne i en intensiv tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög. Redan om 10 år förväntas virkesförrådet ha ökat från dagens 10.000 till 15.600 m³sk. Med avdrag för föreslagna avverkningar på 4.800 m³sk så blir virkesförrådet 10.800 m³sk om 10 år.

  På fastigheten finns två områden, totalt 6,8 ha, med planterad lärk (avd. 11 och 27). Delar av planteringarna har betesskador och har därför delvis hjälpplanterats och behandlats med Trico viltskyddsmedel senaste året.

  Goda drivningsförhållanden med två skogsbilvägar i bra skick. Båda har vändplats för lastbil med släp. Därutöver finns flera skotarvägar.

 • Vägar

  Vägarna in till Fagerhults by är en vägsamfällighet (Fagerhult-Spjuthults vägsamfällighet). Från gårdsplan på grannfastigheten Fagerhult 2:19 går en skogsbilväg norrut som delar sig och sedan leder in till fastigheten på två ställen. Skogsbilvägen är gemensam för fastigheterna Fagerhult 3:4, 1:17, 4:1, 2:19, 2:18 och 2:16. Muntligt nyttjanderättsavtal där kostnaderna delas när åtgärder krävs.

 • Jakt

  Jakten är utarrenderad t.o.m. 2027-06-30, årlig arrendeintäkt 5000 kr, inkl. moms. Delaktighet i jakten kan diskuteras. Älgjakten ingår i ett större jaktområde på ca 1600 ha.

  Viltrika marker med god tillgång på älg, rådjur, vildsvin och hare.

 • Fiske

  Fiskerätt i sjöarna Buasjön, Nabbasjön, Stora och Lilla Vaggetjärn m.fl.

 • Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från strandlinjen för Buasjön och Vaggetjärnarna.

 • Naturvärden

  Fastigheten är belägen i ett naturskönt och ostört område mellan Ödenäs, Närsbo och Fagerhult med många sjöar, bland annat Ören och Nären. På fastigheten finns även 3 mindre sjöar; Buasjön, Stora Vaggetjärn och Lilla Vaggetjärn.

 • Forn- och kulturlämningar

  På Vaggetjärnsås mellan Stora och Lilla Vaggetjärn finns en kulturlämning i form av en sägen (ingen fast forn/kulturlämning).

 • Inteckningar

  I fastigheten finns uttaget två inteckningar på sammanlagt 3.950.000 kr.

 • Taxeringsvärde

  Totalt (2017 års värde) 3.745.000 kr, varav skogsmark 3.731.000 kr och skogsimpediment 14.000 kr.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Vägbeskrivning

  Från Alingsås/Borås: kör väg 180 och tag av mot Töllsjö. Kör ca 2 km och tag av mot Fagerhult. Kör 2,6 km till Fagerhults by och därefter rakt fram i vägkorsningen ca 700 m fram till gårdsplanen på den sista gården i byn. Vägen passerar här genom en beteshage med en bom. Observera att bommen skall hållas stängd!

  Från Bollebygd: kör till Töllsjö och fortsätt ca 2 km. Tag sedan vänster vid skylt "Fagerhult". Kör in till Fagerhults by och därefter vänster i vägkorsningen. Därefter som ovan.

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Fagerhult Ga:1

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller via mail.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar både markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal- och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Bollebygd Fagerhult 3:4
Areal
77.0 ha

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!