Skogsfastighet nordost om Bollebygd - 141 ha

Tillfälle att förvärva tillväxtskog samt föryngringsavverkningsskog i ett samlat skifte, en mil nordost om Bollebygd. Virkesförråd på 16.000 m³sk där 95% är tall/gran. Jakten är fri för köparen från 2023-07-01. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  13 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 29 sep
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 825 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Areal enligt taxering, 143,4 ha, varav mark 136,1 ha och vatten 7,3 ha. Areal enligt skogsbruksplan är 149,5 ha, varav mark 140,7 ha och vatten 8,8 ha.

  Skog

  Uppgifterna om skogen är hämtade från skogsbruksplan, inventerad och upprättad i maj 2021 av Mikael Nordh, Skogspartner. Därefter framskriven i juni 2022. se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt inventeringen till 105,6 ha med ett virkesförråd på 15.486 m³sk. Med årets tillväxt uppskattad till 500 m³sk, finns nu 16.000 m³sk på fastigheten. Ett medeltal ligger på 147 m³sk per hektar. Boniteten är 6,4 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (36%), tall (59 %) och mindre mängd löv (5%). Den produktiva skogen består i huvudsak av gallringsskog, G1, 38,2ha och G2 7,2 ha. Röjningsskog, R1 4,7 ha och R2 12,8 ha. Föryngringsavverkningsskog S1, 17,5 ha, S2 12,2 ha och S3, 9,8 ha. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan Obs! att det har rensats i kraftledningsgatan, efter skogsbrukplanens upprättande.

  Fördelning av marktyp

  Fördelning enligt skogsbruksplanen 140,7 ha är: 105,6 ha produktiv skogsmark samt 28,8 ha myr/kärr/mosse och mindre areal väg/ledning, berg och inäga.

  Taxering och lantmäteri

  Fastigheten är taxerad som skogsfastighet kod 110. Från fastigheten har under vår/försommar 2022 avstyckats en yta om ca 1,9 ha. Ett tidigare skifte 2 har även reglerats över till annan fastighet under vår/försommar 2022. Lantmäteriets beslut av avstyckning/reglering har vunnit laga kraft. Nytt taxeringsvärde har inte ännu inte satts på fastigheten efter avstyckning/reglering.

  Inteckningar

  Det finns en skriftlig inteckning på 825.000 kr som ännu inte återfunnits. Om pantbrevet inte återfinns kommer pantbrevet att dödas på säljarens uppdrag. För att sedan kunna nyfastställas av köparen i nytt datapantbrev. Vid tillträde av fastigheten kommer det att från köpeskillingen avsättas ett belopp motsvarande det på förkomna pantbrevet, på konto där beloppet inte släpps till säljaren förrän pantbrevet dödats eller återfunnits.

  Jakträtt

  Jakträtt tillfaller köparen vid innevarande jakrättsårs slut, 2023-07-01.

  Övrigt

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av bifogad skogsbruksplan och övrigt kartmaterial.

  Tomtmark beläget i aktuell skog är till salu genom skogsbyrån.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg a för utfart över stamfastigheten. - Väg

  Rättigheter last

  Officialservitut: Vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2022-09-29 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som upprättades i maj 2021 och skrevs fram i maj 2022, för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
13 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD FLATHULT 1:1
Areal
140.7 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!