Skogsbyran

Asklanda 4:79

Skog i Fristad - 34 ha

Virkesrik och välarronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med hög andel granskog i slutavverkningsbar ålder. Total virkesvolym 8.300 m³sk varav 7.000 m³sk är slutavverkningsbar skog.

 • Ekonomi
  Pris
  4 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Söndag 22 sep
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 530 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 34,1 ha fördelat på produktiv skogsmark 33,6 ha, impediment 0,2 ha och övrig mark 0,3 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 33,0 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för år 2017 uppgår till totalt 2.207.000 kr därav skogsvärde 2.207.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 33,6 ha med ett virkesförråd på totalt ca 8.300 m³sk, varav ca 7.000 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), ca 1.000 m³sk gallringsskog (G1) och 250 m³sk är avsatt till naturvård (NO). 0,2 ha består av röjningsskog (R1). Trädslagsfördelning: tall 6%, gran 91% och löv 3%. Boniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha/år. Medelvolym 248 m³sk/ha. Skogen är väl samlad i ett skifte.
  Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Säljarna förbehåller sig jakträtten till 2029-06-30. Möjlighet kan finnas för köparen att ingå i jaktlaget. Jakten bedrivs f.n. i Nyarps jaktlag omfattande ca 280 ha.

  Damm

  På fastigheten finns en mindre damm med bl.a. kräftor och öring. Dammen är belägen i anslutning till bäcken som rinner genom fastighetens norra del.

  Byggnader

  Mindre stuga uppförd i trä med yttermått ca 3,5 x 4,5 meter. Stugan håller en mycket enkel standard. Vedbod/förråd uppförd i trä med plåttak. Utvändigt mått ca 7 x 4 meter.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt, primär, sekundär och tertiär zon. Kontakta mäklaren för vidare information.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Fristad kör mot Bredared. Ca 2 km upp på Bredaredsvägen tag vänster vid "Åskesvedjan". Håll därefter vänster där vägen delar sig. Våra skyltar visar.

  Tillträde

  Tillträde efter överenskommelse.

  Övrigt

  Utöver skogsskiftet så omfattar fastigheten två mycket små skiften som ligger utmed Bredaredsvägen och Lidavägen. Skiftena är grönmarkerade på bifogad fastighetskarta. Dessa båda skiften saknar skog. På skiftet vid Lidavägen ligger en mindre förrådsbyggnad på ofri grund.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i Borås Risabo Ga:1, ändamål väg, som förvaltas av Ljungkvistavägens samfällighetsförening.

  Planer och bestämmelser

  Fristads Samhälle, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19701009)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning till förmån för Vänersborg Begonian 10

  Samfällighet

  BORÅS ASKLANDA S:3, ändamål väg.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Vänersborg Begonian 10.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i Borås Råhult Ga:1, ändamål väg, som förvaltas av Vägsamfälligheten Tångens, Nyaprs och Råhults utfartsvägar. Årlig utdebitering f.n. mellan 500-1.000 kronor.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Härryda Stockabäck 1:14.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg till förmån för fastigheten Påtorp 1:167.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
4 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
BORÅS ASKLANDA 4:79
Adress
Asklanda 4:79, Fristad
Areal
34.1 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!