Skogsbyran

Övrarp

Naturskön skog i Dalsjöfors - 5 ha

I naturskönt rekreationsområde, finns fristående skogsmark om 5 ha med ett virkesförråd på ca 800 m³sk . Högt belägen skog av äldre ädellöv främst bok. Närhet till Dalsjöfors med skolor och övrig samhällsservice. Bussförbindelse till Borås drygt en km från gården. Fastigheterna säljs fristående eller tillsammans med grannfastigheten Borås Kronolund 1:1.

 • Ekonomi
  Pris
  750 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 21 okt
 • Fastighetsuppgifter

  Skog

  Uppgifterna är hämtade från skogsinventering upprättad i april 2018 uppräknad i oktober 2019, av Olle Linder Skogstjänster, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 4,9 ha med ett virkesförråd på 778 m³sk. I huvudsak utgörs skogen av äldre ädellöv som bok (61%), Ek (4%) och ask (5%). Mindre andel gran och övrigt löv.

  Mark och väg

  På fastigheten finns odlingsrösen och stenmurar. Del av marken är trädbevuxen, tidigare betesmark. Äldre väg går förbi och igenom fastigheten.

  Areal

  Areal enligt skogsinventering uppgår till 4,9 ha produktiv skog och 0,2 ha väg och ledning. Summa landareal 5,1 ha. Areal enligt taxering 4,7 665 ha (Övrarp 1:5) och 0,343 ha (Övrarp 1:9).

  Inteckningar

  Fem stycken skriftliga pantbrev om 11.000 kronor, utställda mellan 1912-1946, samtliga är förkomna. Dvs kan inte utnyttjas av köpare. Pantbreven kommer att dödas.

  Taxering

  Borås Övrarp 1:9 är taxerad till 0 kr. Borås Övrarp 1:5 är taxerad till 340.000 kr.

  Inskrivningar

  Fastigheten Övrarp 1:5 belastas av ledningsrätt 1490K-98-93, Ledningshavare Borås kommun, vatten. Officialservitut 1583-1250.1, väg till förmån för Övrarp 1:10 och 1:16. Avtalsservitut kraftledning 06/21583. Utöver de skriftliga inskrivningarna finns ytterligare oinskriven nyttjanderätt, som avser rätt att nyttja skogsvägen över Övrarp 1:5 in mot Skänstad 21:2.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren med post på bifogad budblankett eller på mejl. helena@skogsbyran.com. Vänligen be mäklaren att bekräfta att mejlet kommit fram.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
750 000 kr (Högstbjudande)
Fast.beteckning
Borås Övrarp 1:5 och Övrarp 1:9
Adress
Övrarp
Ort
Dalsjöfors
Areal
5.1 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist

Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!