Gunnarstorp

Skog i Rångedala - 40 ha

Välskött skogsfastighet med mycket fin arrondering, hög bonitet och stor volymtillväxt. Virkesförrådet uppgår till totalt 5.016 m³sk varav 3.343 m³sk utgörs av gallringsskog. Marken är lättåtkomlig genom mycket bra skogsbilväg med flera vändplaner inom fastigheten. Det finns inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  4 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 dec

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  3 613 000 kr
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 100 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 40,9 ha varav 38,3 ha produktiv skogsmark, 2,1 ha impediment och 0,5 ha väg och övrig areal. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 38,9 ha.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 3.613.000 kr fördelat på skog 3.599.000 kr och impediment 14.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 38,3 ha med ett virkesförråd på totalt 5.016 m³sk, varav 448 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1), 3.343 m³sk gallringsskog (G1) och 859 m³sk är naturvårdsskog (NO). 11,8 ha består av röjningsskog (R2). Trädslagsfördelning: tall 13%, gran 77% och björk 10%. Boniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha/år. Medelvolym 131 m³sk/ha. Löpande tillväxt f.n. 5,6%. Skogen är överlag välskött. Genom fastigheten går en mycket bra skogsbilväg vilket gör skogen lättåtkomlig och med relativt korta drivningsavstånd. Skogsmarken är kuperad. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till 2023-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Älgjakten ingår för närvarande i Ormåsa jaktlag omfattande drygt 900 ha.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde, primär, sekundär och tertiär zon. Kontakta mäklaren för skyddsföreskrifter eller frågor.

  Gemensamhetsanläggningar

  Fastigheten har del i Mada Ga:1, ändamål väg, som förvaltas av Gunnarstorp-Falskogs vägsamfällighet. Utdebitering ca 500 kr/år. Fastigheten har del i Falskog Ga:1, ändamål väg som förvaltas av Falskog-Ormåsa vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Tillträde

  Tillträde sker efter överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Mada Ga:1, ändamål väg som förvaltas av Gunnarstorp-Falskogs vägsamfällighet.

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Falskog Ga:1, ändamål väg som förvaltas av Ormåsa-Falskogs vägsamfällighet.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Samfällighet

  BORÅS GUNNARSTORP S:3, ändamål väg

  Samfällighet

  BORÅS GUNNARSTORP S:4, ändamål väg

  Samfällighet

  BORÅS GUNNARSTORP S:5, ändamål torvtag

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
4 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS GUNNARSTORP 1:6
Adress
Gunnarstorp
Ort
Rångedala
Areal
40.9 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!