Skog i Kinnarumma -16 ha

Välskött skogsfastighet med hög tillväxt belägen 1,5 mil från Borås och 7 mil från Göteborg. Natursköna marker med ett par fina dammar och Häggån. Jakten är fri för en ny ägare, fiskerätt i Häggån. En ny förrådsbyggnad ligger vackert vid den ena dammen.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Kinnarumma 16:1
Ort
Kinnarumma
Areal
16.1 ha

Ekonomi

Pris:
1 100 000 kr
Sista buddag
Måndag 27 maj
Pantbrev
1st om totalt 742 500 kr

Byggnader

Förrådsbyggnad

Timrad stuga uppförd 2017 och avsedd som förråd. Byggarea ca 45 m². Uppförd i timmer med plåttak. Invändigt är byggnaden vitmålad och det finns en liten vedkamin för uppvärmning. El och vatten saknas. Byggnaden är en ekonomibyggnad och behöver därför inget bygglov. Byggnaden ligger vackert vid en av dammarna.

En mindre skogsväg går upp till stugan. Vägen är delvis förbättrad med bergkross men det mesta återstår.

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Total areal 16,1 ha, varav 14,7 ha skogsmark, 1,2 ha inägomark, 0,2 ha väg och kraftledning. Tillkommer vattenareal på totalt 1,0 ha (Häggån och dammar) Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Arealen enligt lantmäteriets register är 16,2 ha.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2017 av Olle Linder Skogsstjänster. Virkesförrådet är uppräknat med 2 års tillväxt. Se vidare i bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 14,7 ha med ett virkesförråd på 1.440 m³sk. Fastigheten domineras av ungskog och gallringskog. Trädslagsfördelning; gran 77%, tall 9 % , björk 10% och klibbal 4%. Medelbonitet 9,4 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 99 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 98 m³sk/ha.

  Skogen är välskött och växer på bördiga marker med hög bonitet. Bilväg (allmän väg) går genom fastigheten.

 • Ängsmark

  Öppen mark kring Häggån som tidigare brukats som slåtterängar men som inte brukats på längre tid. Delar av markerna översvämmas tidvis.

 • Vatten

  På fastigheten finns i dag två stycken anlagda dammar. Genom fastighetens nordöstra del rinner Häggån. I ån finns en liten ö som tillhör fastigheten.

 • Jakt

  Småviltsjakten tillfaller den nya ägaren. Älgjakten ingår för närvarande i ett större älgjaktlag.

 • Fiske

  Fastigheten har både enskilt fiske och del i samfällt fiske i Häggån. I ån finns bl.a. gädda och öring.

 • Fiber

  Fiberkabel finns nedgrävd längs bilvägen genom fastigheten.

 • Taxeringsvärde

  Totalt 319.000 kr där hela värdet ligger på skogsmarken. Taxeringsår 2017.

 • Inteckningar

  Det finns 2 st uttagna inteckningar på sammanlagt 742.500 kr.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Vägbeskrivning

  Från Borås: kör väg 27 mot Tranemo. Tag av mot Kråkered i Kråkeredsrondellen och kör ca 11 km mot Kinnarumma. Vägen går här genom fastigheten.

Rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last

  Nyttjanderätt: kraftledning (jordkabel)

Försäljningsinformation

Bud skall skickas till fastighetsmäklaren på mail eller bifogad budblankett senast den 27 maj 2019.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris:
1 100 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Kinnarumma 16:1
Ort
Kinnarumma
Areal
16.1 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!