Råbacka 1:1

Skog i Kinnarumma - 19 ha

Välskött skogsfastighet i ett skifte med hög värdetillväxt och hög andel gallringsskog, virkesförråd 2065 m³sk. Trevlig och lättillgänglig fastighet 1,5 km från Frisjön med egen damm, vacker natur- och kulturmiljö kring gården i Råbacka och bilväg in på fastigheten. Jakträtten är inte utarrenderad.

 • Ekonomi
  Pris
  1 850 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 520 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 18,8 ha fördelat på produktiv skogsmark 16,5 ha, impediment 0,9 ha, betesmark 0,8 ha och övrig areal 0,7 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Olle Linder Skogstjänster. Den produktiva skogsmarken uppgår till 16,4 ha med ett virkesförråd på totalt 2065 m³sk, varav 351 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1) och 1446 m³sk gallringsskog (G1). 3,8 ha består av röjningsskog. Arealen naturvårdsskog (NO) uppgår till 1,0 ha (6,1 % av skogsarealen) med ett virkesförråd på 160 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 27 %, gran 69 % och björk 4 %. Bonitet 6,9 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 108 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 126 m³sk/ha. Skogen är överlag välskött. Skogsbilväg leder in i fastigheten. Genom fastigheten finns en skotar/traktorväg.

  Betesmark

  Mellan gårdsmiljön och dammen finns ett område med betesmark som inte betats de senaste åren.

  Jakt

  Jakträtten är inte utarrenderad.

  Damm

  På fastigheten finns en damm på ca 7.000 m²

  Forn- och kulturlämningar

  I anslutning till gårdsmiljön kring Råbacka finns ett flertal kulturlämningar, bl.a. flera större stenmurar, stora odlingsrösen och en fägata.

  Förrådsbyggnad

  På fastigheten ligger en äldre förrådsbyggnad med enkel standard.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärde 1.182.000 kr, varav skogsmark 1.112.000, betesmark 63.000 och impediment 7.000 kr. Taxeringsår 2023.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns 2 st uttagna inteckningar i fastigheten på totalt 520.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har andel i Borås Kinnarumma-Sjöbo Ga:1 (Smeagårdens vägsamfällighet).

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg och vattentäkt till förmån för fastigheten Råbacka 1:2.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Samfällighet

  Fastigheten har del i skogsbilvägen in till fastigheten tillsammans med fastigheterna Kinnarumma-Näs 1:34 och Klerhult 1:1.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail david@skogsbyran.com eller på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 850 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Borås Råbacka 1:1
Adress
Råbacka 1:1, Kinnarumma
Areal
18.8 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han bor idag på familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!