Skog/jakt i Kinnarumma - 168 ha

Välskött skogsfastighet samlad i ett skifte 1,5 mil söder om Borås. Stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Fin jaktfastighet med goda viltstammar, flera viltvatten och en sjö. Jakten är tillgänglig från 1/7 2019. Möjlighet finns även att köpa angränsande fastigheten Stenastorp 2:2 på 18 ha med bostadshus och maskinhall/slaktbod.

Fakta

Pris:
17 000 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Stenastorp 2:3
Adress
Stenastorp 2:3
Ort
Kinnarumma
Areal
167.9 ha
57.59426008947482,12.824708680520274 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
17 000 000 kr
Sista buddag
Måndag 5 nov
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt omfattar fastigheten 167,9 ha, varav 164,9 ha produktiv skogsmark, 2,8 ha myrimpediment samt 0,2 ha väg. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Tillkommer 1,1 ha vattenareal (Prästgårdssjön). Enligt lantmäteriets register är fastighetens areal 168,9 ha, inkl. 1,0 ha vattenareal.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i augusti 2017 (uppräknad i oktober 2018) av Foran Forest, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 164,9 ha med ett virkesförråd på 25.235 m³sk, varav 7.400 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och 17.000 m³sk är gallringsskog (G1). 4,0 ha med 615 m³sk utgörs av naturvårdsskog (NO), motsvarande 2,4 % av arealen. Bonitet 8,2 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 1119 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 25 %, gran 71 % och löv 4 %. Genomsnittligt virkesförråd 153 m³sk/ha.

  Skogen är överlag välskött, en del röjning och förstagallring behöver dock göras närmaste åren. En stor andel av skogen är inne i en intensiv tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög. Redan om 10 år förväntas virkesförrådet ha ökat från dagens 25.200 till 28.100 m³sk, inkl. föreslagna avverkningar på 8.160 m³sk.

  Normala drivningsförhållanden. Bilvägar för lastbil med släp finns genom den södra delen fram till Snärjeslätt samt i den norra delen via Rogsåsvägen.

 • Jakt

  Jakträtten är utarrenderad innevarande jaktår t.o.m. 2019-06-30. Älgjakten ingår i ett större jaktlag (ca 750 ha, 10 medlemmar). Här finns älg, rådjur, vildsvin, räv och fälthare samt enstaka kronhjort, dovhjort och skogshare.

 • Viltvatten

  I den östra delen längs bilvägen finns ett ett par områden på ca 3 ha med anlagda dammar och våtmarker.

 • Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från strandlinjen för Prästgårdssjön.

 • Forn- och kulturlämningar

  Det finns ett flertal lämningar efter gamla torpställen på fastigheten.

 • Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där fastigheten ombildas till en större skogsfastighet genom fastighetsreglering. Förrättningen väntas bli klar och vinna laga kraft i början av november.

 • Inteckningar

  Det kommer inte att finnas några uttagna inteckningar i fastigheten.

 • Taxeringsvärde

  Något nytt taxeringsvärde efter ombildningen av fastigheten finns inte beslutat ännu.

 • Visning och pågående jakt

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Infart till fastigheten från norr (Rogsåsvägen) kan ske alla dagar. Infarten från öster (väg 41) är stängd med grind. Grinden kommer att hållas öppen från fredag morgon till söndag kväll för besiktning av fastigheten.

  OBS! Jakt kommer att pågå på tisdagar och lördagar under oktober samt även fredag 12 okt. Fastigheten får inte besiktas under dessa tider.

 • Vägbeskrivning

  Kör väg 41 till den södra avfarten in till Kinnarumma. På motsatt sida om denna avfart finns en liten väg in till fastigheten som är avstängd av en hög metallgrind. Fastigheten kan även nås via Rogsåsvägen där infarten från väg 41 ligger ca 800 m norrut vid gul skylt "Rogsås".

 • Övrigt

  På fastigheten finns en jaktstuga. Stugan tillhör älgjaktlaget och ingår inte i försäljningen.

Rättigheter och belastningar

 • Samfällighet

  Borås Stenastorp S:2. Bilvägen genom Stenastorp 2:2 och 2:3. Stenastorp 1:7 har rätt att använda bilvägen genom servitut i denna samfällighet.
 • Gemensamhetsanläggning

  Borås Topperyd GA:1 (Rogsås vägsamfällighet)
 • Rättigheter last

  Kraftledning.
 • Rättigheter last

  Kraftledning, nätstation m.m.
 • Rättigheter förmån

  Rätt att använda bilvägen genom Stenastorp 1:7.
 • Rättigheter förmån

  Rätt att använda bilvägen genom Stenastorp 2:2.

Försäljningsinformation

Bud via mail eller bifogad budblankett skall vara mäklaren tillhanda senast den 5 november 2018.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida, skogsbyran.com.

Fakta

Pris:
17 000 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Stenastorp 2:3
Adress
Stenastorp 2:3
Ort
Kinnarumma
Areal
167.9 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!