Skog i Transås, nära Borås - 10 ha

Skogsskifte med hög andel ungskog strax söder om Borås nära Transåssjön. Bilväg finns in till södra delen. Jakträtten är inte utarrenderad. Två grannfastigheter på 2,6 ha resp. 4100 m² (tomt) säljs samtidigt.

Fakta

Pris:
800 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Transås 2:13
Areal
10.7 ha

Ekonomi

Pris:
800 000 kr
Sista buddag
Torsdag 13 dec
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt omfattar fastigheten 10,7 ha, varav 10,5 ha produktiv skogsmark, 0,1 ha myrimpediment samt 0,1 ha övrig mark (ett par små markområden vid vägen till Ruered). Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är fastighetens areal 10,1 ha.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i november 2017 (uppräknad i november 2018) av Olle Linder Skogstjänster, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 10,5 ha med ett virkesförråd på 927 m³sk, varav 614 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2). En stor del av arealen (7,7 ha) utgörs av ungskog. Bonitet 8,0 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 48 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 19 %, gran 58 %, björk 23 % och övrigt löv <1 %. Genomsnittligt virkesförråd 88 m³sk/ha.

  Ungskogen är i stort behov av röjning.

  Bilväg för lastbil finns längs gränsen i den södra delen samt nära den norra gränsen på grannfastigheten Transås 2:27.

 • Jakt

  Jakträtten är inte utarrenderad.

 • Planer, tomtmark m.m.

  Fastigheten ingår inte i detaljplanlagt område. I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i ett större naturområde för friluftsliv.

  Två tomter med positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus har nyligen avstyckats från fastigheten i den södra delen. Möjligheterna att avstycka fler tomter har inte prövats. Möjligheten att uppföra ett nytt bostadshus nära vägen i fastighetens södra del har inte prövats. I båda fallen krävs ett positivt förhandsbesked för nybyggnation från Borås stad.

 • Fastighetsbildning

  Lantmäteriförrättning pågår där ett par tomter och några mindre markområden styckats av från fastigheten. Förrättningen väntas bli klar och vinna laga kraft i början av december.

 • Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

 • Taxeringsvärde

  Något nytt taxeringsvärde efter markavstyckningarna i lantmäteriförrättningen finns inte beslutat ännu.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag.

 • Vägbeskrivning

  Från Borås: kör väg 41 till trafikplatsen mot väg 27. Kör väg 27 till Kråkeredsrondellen och kör sedan vänster i rondellen mot Transåssjön. Följ Kråkeredsvägen tills den slutar vid Transåssjön och tag höger på en grusväg sista sträckan upp till fastigheten.

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Borås Transås Ga:6 - Ruereds vägsamfällighet
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg
 • Samfällighet

  Borås Transås S:1, S:3, S:20, S:21 och S:22.
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Tele
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg
 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Rätt att bibehålla, underhålla och förnya elledning. - Kraftledning
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg
 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Rätt att underhålla och bibehålla teleledning med tillbehör. - Tele
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Tele
 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström (10 kv)
 • Samfällighet

  Transås S:2 - vägsamfällighet för bilvägen från Kråkeredsvägen

Försäljningsinformation

Skriftligt bud skall skickas till fastighetsmäklaren senast den 13 december via mail eller bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

Fakta

Pris:
800 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Transås 2:13
Areal
10.7 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!