Skog i Transås, nära Borås - 2,6 ha

Skogsskifte strax söder om Borås nära Transåssjön. En lämplig fastighet för den som vill äga lite egen skog för exempelvis vedhuggning. Bilväg finns genom fastigheten. Grannfastigheten Transås 2:13 på 10 ha säljs samtidigt.

Fakta

Pris:
300 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Transås 2:27
Areal
2.6 ha

Ekonomi

Pris:
300 000 kr
Sista buddag
Torsdag 13 dec
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Arealer

  Totalt omfattar fastigheten 2,6 ha, varav 2,5 ha produktiv skogsmark och 0,1 ha väg. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är fastighetens areal 2,6 ha.

 • Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i november 2017 av Olle Linder Skogstjänster, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 2,5 ha med ett virkesförråd på 345 m³sk, varav 192 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2). Bonitet 7,7 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 11 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 16 %, gran 52 % och björk 32 %. Genomsnittligt virkesförråd 138 m³sk/ha.

  Brant terräng i den norra delen. Bilväg för lastbil finns genom fastigheten.

 • Vägbeskrivning

  Jakträtten är inte utarrenderad.

 • Planer, tomtmark m.m.

  Fastigheten ingår inte i detaljplanlagt område. I kommunens översiktsplan ingår fastigheten i ett större naturområde för friluftsliv.

  Möjligheterna att avstycka tomter från fastigheten har inte prövats. Möjligheten att uppföra ett nytt bostadshus på fastigheten har inte heller prövats. I båda fallen krävs ett positivt förhandsbesked för nybyggnation från Borås stad.

 • Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

 • Taxeringsvärde

  Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet. Något separat taxeringsvärde finns därför inte åsatt på fastigheten.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag.

 • Vägbeskrivning

  Från Borås: kör väg 41 till rondellen vid Dammsvedjan. Fortsätt genom rondellen och tag sedan vänster direkt efter mot Söderäng. Tag sedan direkt höger och kör Kråkeredsvägen söderut 300 m och därefter vänster in på Tornhöjdsvägen. Kör vägen upp till telestationen som ligger inne i fastigheten.

Rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt teleledning
 • Rättigheter last

  Officialservitut väg: rätt för grannfastigheten Transås 2:28 att använda bilvägen genom fastigheten.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt starkström
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt teleledning
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt kraftledning
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt teleledning
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut tele

Försäljningsinformation

Skriftligt bud skall skickas till fastighetsmäklaren senast den 13 december via mail eller på bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris:
300 000 kr
Fastighetsbeteckning
Borås Transås 2:27
Areal
2.6 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!