Skog och åker i Bredared - 28 ha

Tillfälle för den som söker en skogsfastighet med stor andel gallringsskog med goda tillväxtmöjligheter. Fastighetens virkesförråd är totalt 3.700 m³sk, varav 2.100 m³sk gallringsskog G1. Dessutom finns 3,7 ha åker i ett skifte. Naturen är omväxlande och bjuder både på skogsmark och sjöläge.

 • Ekonomi
  Pris
  3 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Fredag 24 mar

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  1 079 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 28,0 ha landareal, varav 22,2 ha produktiv skogsmark, 1,8 ha myrimpediment, 3,7 ha inäga/åker, 0,1 ha väg/kraftledning och 0,2 ha annat. Vatten 1,4 ha. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till 26,59 ha.

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 22,2 ha. Planen är upprättad 2022-05-16 vilket innebära att tillväxten därefter inte är medräknat. Fastighetens virkesförråd enligt planen är totalt 3.590 m³sk, varav 2.071 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 43 %, gran 54 % och löv 3%. Boniteten är beräknad till 8 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 171 m³sk vilket innebär att fastighetens totala virkesförråd idag är ca 3.700 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker

  Enligt skogsbruksplanen är det 3,7 ha. Vissa mindre områden är betesmark och inte lämpligt att plöja. Marken har skördats av annan brukare men är idag inte utarrenderad.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2020 uppgår till totalt 1.079.000 kr varav skogsmark 906.000 kr, impediment 6.000 kr och åker 167.000 kr. Taxeringsvärdet för 2023 är ännu inte fastställt.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till säljarens far i 5 år t.o.m 2028-06-30.

  Sjösänkning

  Vattenytan i Sälsjön är någon gång sänkt. Detta innebär att avdelning 16 enligt skogsbruksplanen är tomtmark som angränsande fastighetsägare har rätt att använda. Detta regleras i Jordabalken 1:6 6§.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Hedared Ga:1

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Bredareds-Ekarebo Ga:1

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Väg. Rätt att anlägga och använda en väg inom område x till 5 meters bredd som utfart för jordbrukstransporter. Belastar Vemmenhult 3:28. Området ligger längs den östra fastighetsgränsen av 3:28.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark. Till förmån för Vemmenhult 3:28

  Samfällighet

  BORÅS VEMMENHULT FS:6, fiskeområde

  Samfällighet

  BORÅS VEMMENHULT S:2, väg

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Samfällighet

  BORÅS VEMMENHULT S:4, område

  Samfällighet

  BORÅS VEMMENHULT S:3, mosse

  Samfällighet

  BORÅS VEMMENHULT S:5, väg

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail. (Be mäklaren att bekräfta att budet kommit fram)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com
Visningsanmälan

Fakta

Pris
3 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS VEMMENHULT 3:34
Areal
26.6 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!