Ulricehamn Brunn 11:31, del av

Skog i Ulricehamn - 105 ha

Här finns nu en välskött skogsfastighet belägen på bördiga marker strax väster om Ulricehamn till salu. 100 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10.500 m³sk. Stor andel gallringsskog och ungskog med en total tillväxt på 5,2 % per år av totala virkesförrådet. Bonitet på 9,6 m³sk/ha och år. Tillfälle för dig som söker växande skog för framtiden!

 • Ekonomi
  Pris
  9 500 000 kr (Pris)
  Sista buddag
  Fredag 12 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Enligt skogsbruksplan uppgår arealen till 105,5 ha. Varav 100 ha är produktiv skogsmark, 1,8 ha impediment, 2,9 inägomark och 0,8 väg och kraftledning.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 100 ha med ett virkesförråd på 10.608 m³sk. varav 4.711 m³sk består av gallringsskog (G1) med en granandel på 88%. Det finns också 3.222 m³sk skog som är mogen att föryngringsavverka (S1 och S2) samt 42 ha röjningsskog (R1,R2)

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; gran 74 %, 3% tall, ädellöv 2 % samt 21 % löv.

  Boniteten uppgår till 9,6 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten vid planens upprättande beräknas till hela 547 m³sk per år, vilket motsvarar en tillväxt på 5,2 % av det befintliga virkesförrådet. Genomsnittligt virkesförråd är 106 m³sk/ha.

  Skogen är överlag välskött och stor andel av skogen är inne i en intensiv tillväxtfas, vilket medför att värdetillväxten på fastigheten är mycket hög. Områdena med R1 och R2 är i behov av röjning enligt skogsbruksplanen. Skogsbruksplanens grundförslag föreslår en total avverkning på ca 5.600 m³sk under planperioden.

  Skogens drivningsförhållanden är goda med ett väl utbyggt vägnät.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Vida (via Skogsguiden Sverige AB) med fältarbete utfört under mars 2019. Planen är uppräknad i maj 2020.

  Inägomark

  I fastigheten finns 2,9 ha inägomark som är utarrenderad innevarande växtsäsong

  Fornlämningar

  På delar av fastigheten ligger rester av tidigare bebyggelse mm. Området med kulturlämningar är även noterat i Riksantivarieämbetets karttjänst, så ev kan enstaka lämningar vara fornlämingar, i flera bestånd på tidigare hagmark finns även rösen som kan vara lämningar, där bör man vidta försiktighet och inte skada dessa rösen. Se sammanställning "Spec värden" i skogsbruksplanen vilka bestånd som berörs. För med information kring specifikt område och typ av fornlämning kontakta mäklaren eller gå in på: https://app.raa.se/open/fornsok/

  Jakt

  Jakten är upplåten t.o.m 2021-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Älgjakten bedrivs f.n. av Brunns jaktlag och ingår i Brunn-Tvärreds jaktvårdsområde på ca 7.000 ha.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är under avstyckning och har därav inget eget taxeringsvärde. Separerar man skogen från gården så får man följande delvärden gällande taxeringen 2017 för Brunn 11:31. 4.491.000 kr på skog, ca 25.000 kr på betesmark, och 16.000 kr på skogsimpediment.

  Inteckningar

  Fastigheten säljs fri från inteckningar.

  Lantmäteriförättning

  Fastigheten är under lantmäteriförrättning, skogsmarken avstyckas från gårdsskiftet och skapar en ny fastighet. Lantmäteriet fördelar rättigheter/skyldigheter i förrättningen. Tillträde sker när avstyckningen vunnit laga kraft.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning se efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20131204)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20131128)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BOGESUND S:7

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20131204)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:3

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:5

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:7

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:9

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:10

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20030116, Registreringsdatum: 20110912)

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:12

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:15

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:17

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Väg

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:19

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:21

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:24

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:26

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:28

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:30

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:31

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:11

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:4

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:8

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:18

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:22

  Samfällighet

  ULRICEHAMN BRUNN S:27

  Kommentar

  Ovanstående inskrivningar avser hela Brunn 11:31, Lantmäteriet kommer vid avstyckningen fördela rättigheter och belastningar utifrån vad de anser lämpligt.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl: cecilia@skogsbyran.com

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
9 500 000 kr (Pris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN BRUNN 11:31, del av
Adress
Ulricehamn Brunn 11:31, del av
Areal
105.5 ha

Ansvarig Mäklare

Cecilia Isbring
Cecilia Isbring

Reg. fastighetsmäklare


Cecilia är en skogsägande ryttare från Ulricehamn. Är fastighetsmäklaren med erfarenheter inom allt ifrån bokslut, skogsplantering till filminspelning. Började på Skogsbyrån 2007 efter en mångårig erfarenhet av ekonomi, redovisning och kundservice. Som skogsägare, natur- och djurälskare brinner Cecilia för att varje fastighet skall hitta sin nya ägare och fortsätta förvaltas och utvecklas på bästa sätt.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!