Finnekumla

Skog i Rångedala - 15 ha

Virkesrik skogsfastighet som ligger i en sluttning med både gran och ekbestånd. Total virkesvolym ca 3.500 m³sk varav 1.550 m³sk S1-skog. På fastigheten finns även 1 ha åker och betesmark. Jakträtten tillfaller köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  2 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 7 jun

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 14,8 ha fördelat på produktiv skogsmark 13,8 ha, Inäga/åker 0,9 ha och myr/kärr/mosse 0,1 ha. Enligt preliminär uppgift från förrättningslantmätare uppgår arealen till totalt ca 14 ha. Fastigheten består av 3 skiften.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2023 till 13,8 ha med ett virkesförråd på totalt 3.510 m³k, varav 1.556 m³sk är slutavverkningsbar skog S1 och 1.124 m³sk är slutavverkningsskog S2. Trädslagsfördelning: tall 4%, gran 66%, ek 10% och övrigt löv 20%. Boniteten är beräknad till 8,9 m³sk/ha/år. Medelvolym 254 m³sk/ha. Förväntad tillväxt första säsongen 117 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Taxeringsvärden

  Det finns inga fastställda taxeringsvärden på grund att fastigheten är nybildad genom en lantmäteriförrättning.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där detta område avstyckas från Finnekumla 4:2. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Det är befintliga markeringar i terrängen som gäller och begränsar områdets yta. Lantmätare kommer att fördela andelar i samfälligheter och rättigheter utifrån kommande fastigheters behov. Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Lantmäteriförrättningen beräknas vara klar och registrerad i juni.

  Nyckelbiotop

  Enligt skogens Pärlor och skogsbruksplanen så finns det en Nyckelbiotop, avdelning 13 och ett område med höga naturvärden, avdelning 5.

  Samfälld väg

  Enlig lantmäterikarta från laga skifte så finns det en samfälld väg till det större skiftet som på senare inte används. Vägens sträckning går att se på fastighetskarta och lagaskifteskartan.

  Pantbrev/inteckningar

  Fastigheten säljs fri från pantbrev/inteckningar.

  Jakt

  Jakten är upplåten innevarande jaktår t.o.m 2023-06-30. Därefter övergår jakträtten till en ny fastighetsägare.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  BORÅS FINNEKUMLA GA:1

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-04-26)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: TELE

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Brunn gäller till förmån för Finnekumla 4:11

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS FINNEKUMLA 4:2, del av. Skogen
Adress
Finnekumla
Ort
Rångedala
Areal
14.0 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!