Skogsbyran

Gåshult

Skog och jakt i Bredared - 95 ha

Virkesrik skogsfastighet i ett sammanhängande skifte med hög andel slutavverkningsbar skog. Totalt virkesförråd ca 15.000 m³sk. Goda jaktmarker som tillfaller köparen. Fastigheten har vatten i Östra Kulsjön. Avstånd från Borås, 23 km och Alingsås 25 km.

 • Ekonomi
  Pris
  8 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 20 jan
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 91 800 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 95,2 ha fördelat på produktiv skogsmark 65,9 ha, impediment 25,9, jordbruksmark 3,0 ha och övrig areal 0,4 ha.

  Lantmäteriförrättning

  Avstyckning pågår av gårdsdel med byggnader, del av jordbruksmark, del av skogsmark och del av impediment. Förrättningen är påbörjad med ännu inte avslutad. En förutsättning för köp av den utbjudna fastigheten är att avstyckningen vinner laga kraft.

  Taxeringsvärde

  Försäljningen omfattar del av fastighet och därför finns inget separat taxeringsvärde för den utbjudna marken.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Olle LInder Skogstjänster till 65,9 ha med ett virkesförråd på totalt ca 15.000 m³sk, varav ca 8.200 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2) och ca 5.400 m³sk gallringsskog (G1- och G2). Ca 1.250 m³sk är avsatt till naturvård (S3 och NO). 7,6 ha utgörs av röjningsskog (R2). Trädslagsfördelning: tall 28%, gran 69% och löv 3%. Boniteten är beräknad till 7,1 m³sk/ha/år. Medelvolym 227 m³sk/ha. Avdelning 29 är registrerad som nyckelbiotop. Skogen är samlad i ett skifte. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt och fiske

  Goda jaktmarker. Jakten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten har fiskerätt i Östra Kulsjön.

  Byggnad

  På fastigheten ligger en överbyggd jordkällare. Jordkällaren har välvt stensatt tak. Överbyggnaden är uppförd i trä med tak av spån. Utvändigt mått ca 8 x 4 meter.

  Kulturlämning

  Vid bäcken i avdelning 17 i skogsbruksplanen finns en kulturlämning i form av rester av kvarnbyggnad.

  Naturvärden

  Avdelningarna 7, 17, 18 och 19 i skogsbruksplanen finns upptagna i Borås Stads naturdatabas med högsta naturvärde, klass 1.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Fastigheten ligger utmed vägen som går mellan Bredared och Skogsbygden. Avstånd från Bredareds kyrka, ca 11 km. Vår skylt visar.

  Tillträde

  Tillträde kan ske först efter det att pågående avstyckning vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret, troligen under februari/mars 2020.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Gåshult Ga:1, ändamål väg.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation till förmån för Vänersborg Begonian 10.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm till förmån för Trollhättan Lextorp 7:1.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Härryda Stockabäck 1:14.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt fiberledning, till förmån för Bredareds Fiber ek.för.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
8 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
BORÅS GÅSHULT 3:1, DEL AV OCH HJÄLMRYD 1:16
Adress
Gåshult, Bredared
Ort
Bredared
Areal
95.2 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!