Gunnarsjö Linhult 6

Skogsgård i Gunnarsjö - 62 ha

Linhult ligger naturskönt omgivet av ett småskaligt odlingslandskap och vacker lövskog. Till gården hör 4,5 ha åker/bete samt 56 ha skogsmark. Välarronderad fastighet samlad i ett skifte. Skogen domineras av välskött ungskog och gallringsskog med hög värdetillväxt, totalt virkesförråd 9250 m³sk. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.

 • Ekonomi
  Pris
  6 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 1 jun
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus uppfört 1930 i 1 ½ plan utan källare. Huset har enkel standard och används som fritidsboende. Plankstomme, träfasad, tak med betongpannor och torpargrund. Englasfönster med innanfönster. 3 rum och kök samt en oinredd vind. Boyta 59 m² och biyta 10 m² enligt fastighetstaxering. Uppvärmning genom oljeeldad kökspanna. Grävd vattenbrunn. Avlopp saknas, utedass. Huset är i behov av renovering.

  Invändiga utrymmen; Entré/hall. Sovrum. Kök med vedspis och elspis samt kökspanna. Vardagsrum. Finrum med kakelugn (ej använd). Andra våning med kallvind.

  Driftskostnader: el 5215 kr, olja 29.000 kr (2,7 m³), försäkring 2859 kr. Underhållskostnaderna för vägen från landsvägen fram till gården har hittills täckts av statliga och kommunala bidrag.

  Ladugård

  Äldre ladugård uppförd i trä med plåttak. Invändiga utrymmen; djurstall, loge, ränne, vagnbod, utedass och vedbod.

  Övriga uthus

  Nära ladugården finns även en mindre vedbod i trä med plåttak samt en jordkällare.

 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 62,8 ha, varav 56,3 ha produktiv skogsmark, 4,5 ha åker- och betesmark, 0,7 ha myrimpediment och 1,3 ha tomtmark, kraftledningsgata och vägar. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 61,57 ha.

  Åker- och betesmark

  Totalt 4,5 ha med åker- och betesmark väl samlad kring gården. Åkermarkerna används för vallodling medan betesmarkerna inte har betats på flera år. Markerna är inte utarrenderade. Stödrätter för EU-stöd saknas.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i dec 2019 av Olle Linder Skogstjänster.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 56,3 ha med ett virkesförråd på 9.253 m³sk, varav 3644 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2) och 5000 m²sk är gallringsskog (G1). 16,6 ha (29 % av arealen) utgörs av röjningsskog. Bonitet 8,7 m³sk/ha/år och tillväxt 359 m³sk/år. Trädslag; tall 4 %, gran 76 %, ek 7 %, björk 11 % och övrigt löv 2 %. Genomsnittligt virkesförråd 164 m³sk/ha.

  3,2 ha (5,7 % av arealen) med totalt 400 m³sk är naturvårdsskog (NS, NO). 4,0 ha utgörs av ädellövskog enligt lag.

  Normala drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil med släp finns i den södra delen av fastigheten samt landsvägen genom den norra delen. Från vändplanen på den södra bilvägen och norrut till landsvägen går en bra skotarväg.

  Jakt och fiske

  Jakten är utarrenderad genom muntligt avtal under innevarande jaktår t.o.m. 2020-06-30. Älgjakten ingår i Flahult-Bostebygds jaktlag på omkring 1100 ha.

  Fiskerätt i Fängsjön.

  Nyckelbiotop

  Avd. 21 i skogsbruksplanen utgör nyckelbiotop till 50 % av arealen. Utgörs av askdominerad ädellövskog med stort inslag av grova träd och död ved.

  Naturvärden

  Naturmiljön norr om gården utgörs av ett vackert odlingslandskap med små åkrar och naturbetesmarker som omges av ekdominerade lövskogar (avd. 15, 16, 18 och 21). Större delen av lövskogen är ädellövskog enligt lag.

  Kulturlämningar

  Spår av en torplämning finns på avd. 11 i skogsbruksplanen.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 4.151.000 kr (2017 års taxering). Delvärden; bostadshus 102.000, tomtmark 68.000, åker- och betesmark 222.000, skogsimpediment 19.000 och skogsmark 3.740.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Vägbeskrivning

  Från Kungsäter: kör till Gunnarsjö by och tag sedan höger mot Källsjö. Fortsätt rakt fram där vägen delar sig efter 0,6 km. Kör sedan 2,7 km och runda Fängsjöns norra ände, tag sedan höger vid skylt mot Linhult. Kör 400 m och tag sedan vänster, fortsätt sedan 500 m till Linhult. Tag vänster in på framfartsvägen till gården.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg. Fastigheterna Linhult 1:4, 1:5 och Gunnarsjö-Björkås 1:3 har gemensamt rätt att köra på bilvägen som går genom fastigheterna.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 1 juni 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, skogs- och jordbruksmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
6 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Linhult 1:4
Adress
Gunnarsjö Linhult 6, Gunnarsjö
Ort
Kungsäter
Areal
62.8 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!