Henå Gård Töllsjö

Henå Gård i Töllsjö

Välkommen till vackra Henå Gård . Här porlar vatten bakom en representativ mangårdsbyggnad och charmig 1700-talsstuga. Äldre och nyare stallbyggnader, ridhus 20x60, ridbana 20x40 samt produktiv skog 30 ha med jakten fri för köparen. 20 min till Landvetter flygplats, 30 min till Alingsås, Borås och 5 mil till Göteborgs C. OBS!!!! Kartbilden på Google visar fel position! Efter avfart från väg 1758 kör mot Morjhult och Henå såg, fortsätt på grusvägen till dess du ser gården.

 • Ekonomi
  Pris
  9 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 28 jun

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
  Pantbrev
  4st inteckningar på totalt 2 905 000 kr
 • Byggnader
  Mangårdsbyggnad

  Huvudbyggnaden uppförd 1844. Huset är därefter ombyggt senast 1977 och 2009. Total boarea 217 kvm och biarea 42 kvm. Byggnaden är uppförd i två våningsplan med hel vind och källare under del av huset. Tvåglasfönster, i glasverandan finns merparten av de handblåsta glasen kvar, dessa har med ytterligare glasruta bakom de handblåsta glasen ändrats till tvåglas. Uppvärmning med bergvärme. Stomme i timmer och trä. Enskilt vatten, med borrad brunn. För enskilda avloppet finns föreläggande att senast i april 2022 påbörja byggandet av nytt avlopp. Brädfodrad fasad och enkupigt lertegel på taket.

  Första våningsplan Vardagsingång med rymlig hall. Toalett med handfat. Rymligt lantkök med fungerande vedspis och stor elspis. Härlig matplats för stora familjen. Glasveranda. Två stora sällskapsrum i fil. Det första större rummet med vedspis (insatt kassett) har varit husets matsal/sällskapsrum med äldre vackra detaljer som breda brädtak och unika handskurna mönstrade taklister. Det mindre av de två stora sällskapsrummen präglas av ljus från fönster i tre väderstreck. I de båda sällskapsrummen har renovering påbörjats, men inte färdigställts.

  Andra våning Trapphuset med kvarstående renoveringsbehov, leder upp till möblerbar hall med utgång till veranda som vetter mot nya stallet. På våningsplanet finns större allrum/sällskapsrum, kaklat badrum med två handfat, wc och dusch. På våningsplanet finns fyra sovrum.

  Källare Här finns källare under mindre del av huset.

  Stugan

  Stugan med nyckelhålsentré har byggår 1790. Tillbygge med ytterligare ett rum under 1990-talets början samt invändigt renoverad 2001. Boyta under 50 kvm. Vid renoveringen drogs el om i stugan. Eluppvärmt. Duschrum med dusch, wc och handfat. Välplanerat mindre kök med tvättmaskin. Matplats. Ett större rum med vedspis och ett mindre sovrum.

 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Från Henå Gård har under lång tid mark lagts till och styckats av, senaste avstyckning var under 2020. Kvarvarande Henå Gård som nu är till salu har den taxerade arealen 24 ha. Någon arealmätning av lantmäteriet är inte gjord. Skogsbruksplanens areal bygger emellertid på officiella kartor från Lantmäteriet och uppvisar den totala arealen 37,7 ha.

  Nya stallet

  1981 uppfördes nya stallet mycket välplacerat på gårdscentrat, med fem stora boxar, rejäl spolspilta, sadelkammare, toalett, dusch och även foderutrymme. Byggnaden har fasad i trä och puts samt tak med enkupigt betongtegel. Under 2001 byggdes ytterligare sju boxplatser, genom tillbyggnad utmed hela baksidan av stallbyggnaden. I kortändan av stallet finns gamla värmecentralen, som idag inte nyttjas, då bergvärme installerats. På utsidan av stallbyggnadens kortsida som vetter mot trädgården byggdes en "skonke", vindskyddat utrymme under tak. Här finns förberett rör i värmepannans skorsten, där vedspis/grill kan installeras.

  Äldre stallet

  Vinkelbyggd ladugård, byggår 1896, enligt Älvsborgs Länsmuseums byggnadsvårdsutredning. Träkonstruktion med fasad av trä, enkupigt lertegel på taket, med nio boxplatser som ersatt tidigare djurstallar. Takhöjden varierar i dessa stallutrymmen. På ovanvåning finns loge för foderförvaring och maskiner.

  Ridhus

  Ridhuset med utmärkta naturliga ljusinsläpp är uppfört under vinter 2000/2001, 20 m x 60 m, samt förlängd med ytterligare yta för parkering av t ex hästbuss, upplägg av hindermaterial, eller garage för traktor/redskap. Ridhuset har under många år använts som maskinhall och lager för ved mm, så här måste underlaget granskas innan hästarna går på ridbanan.

  Ridbana

  Med utsikt från mangårdsbyggnaden ligger ridbanan på 20m x 40m. Ridbanan har efter många års saknad av hästar på gården, behov av ny beläggning.

  Mindre ekonomibyggnad

  Mindre träbyggnad i länga med enkupigt lertegel på taket och rödmålad träfasad. Förvaring, garage mm.

  Sågverk

  Helt nära den gamla Qvarn- och sågplatsen. Med fungerande maskiner i byggnaderna. Byggnaden är separat taxerad som Industrienhet.

  Skog

  Uppgifterna om skogen är hämtade från skogsbruksplan upprättad i augusti 2018, uppdaterad från 2021-01-01 av Lars Andersson, Skogsguiden Sverige AB, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 29,4 ha med ett totalt virkesförråd på 5.648 m³sk. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk per hektar. Medeltal vad gäller virkesförrådet är 192 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (70%), tall (11 %) samt återstoden av olika lövslag . Den produktiva skogen utgörs av Röjningsskog, R1, 1,6 ha, R2, 5,2 ha, gallringsskog. G1, 10,9 ha, Föryngringsavverkningsskog S2, 10,9ha och S3, 1,4 ha. Lågproducerande skog E1, 0,5 ha och E3, 3,8 ha.

  Jakt

  Jakten är fri för köparen vid tillträde.

  Åker och Bete

  3,2 ha av gården utgörs av inäga/åkermark. Vid behov av ytterligare betesmark, kan ansökan om omställning av marker som nu är klassade som skogsmark till öppen mark göras.

  Fiber

  Förberett för fiber, ledning helt nyligen nedgrävd genom trädgården och fram till mangårdsbyggnad. Open Infra driver fiberinstallation i området, men datum ännu inte klart för upptändning av nätet.

  Inteckningar

  Följande inteckningar finns: 94/5152 A, 1994-04-29 på 100 000 SEK 94/5152 B, 1994-04-29 på 1 545 000 SEK 10/4172, 2010-02-15, 100 000 SEK 10/4173, 2010-02-15, 1 160 000 SEK Summa 2 905 000 SEK

  Taxering

  Fastigheten är nyligen avstyckad och ny taxering har inte åsatts.

  Rättigheter och Belastningar utöver de inskrivna

  Avtal utöver de som anges som inskrivna är servitut med rätt att använda befintlig körväg till Aronsviksvägen för ägaren av Bollebygd Henå 1:30 samt servitut för anläggande och bibehållande av avloppsanläggning för ägaren av Bollebygd Henå 1:21. Därutöver finns markavtal med rätt för Open Infra att gräva ned fiberledningar. Samtliga avtal har rätt att bli inskrivna i fastighetsregistret.

  Samfälligheter

  Henå 1:2 äger del i två samfälligheter. Bollebygd Henå S:1, här äger Henå 1:2, 77/480- dels andelar och Henå S:2, här äger Henå 1:2, 23/60-dels andelar. Marken i samfälligheterna är huvudsakligen belägna inom Henå Gårds fastighetsgränser. Samfälligheterna syns tydligt utmärkta på den bifogade lantmäterikartan där Henå 1:2 är markerade med mörkare grön färg och de två samfälligheterna med ljusare grön färg.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Bollebygd Morjhult Ga:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Vägplan För Ombyggnad Av Väg 1758, Henå-Holmared, Vägplan (Beslutsdatum: 20200219, Registreringsdatum: 20200402)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Utfartsväg - Se beskrivning

  Samfällighet

  BOLLEBYGD HENÅ S:2

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Samfällighet

  BOLLEBYGD HENÅ S:1

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut UTFARTSVÄG

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2021-06-28 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail)

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som upprättades av Skogsguiden Sverige AB, Lars Andersson i augusti 2018 och uppräknad i december 2020 för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information, Var vänlig respektera säljarnas önskemål om att kontakta mäklaren för visning.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning
 • Onsdag 16 jun kl 00:00

Fakta

Pris
9 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BOLLEBYGD HENÅ 1:2
Adress
Henå Gård Töllsjö
Ort
Töllsjö
Areal
37.7 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!