Skogsbyran

Molla 1:12

Skog i Molla -24 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Produktiv skogsfastighet med stor andel gallringsskog och ungskog med hög värdetillväxt. Virkesvolym 3.250 m³sk varav 2.425 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. Bonitet 9,0. Årlig tillväxt 200 m³sk/år.

 • Ekonomi
  Pris
  2 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 23 sep
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 24,6 ha fördelat på produktiv skogsmark 20,2 ha, inägomark 3,0 ha, impediment myr 1,1 ha och väg/linjer 0,2 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 24,48 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Södra 2018-04-30 till 20,2 ha produktiv skogsmark, varav 2,2 ha är röjningsskog och 13,4 ha gallringsskog. Fastighetens virkesförråd är på totalt ca 3.250 m³sk varav ca 2.425 m³sk är gallringsskog, G1 och 501 m³sk är slutavverkningsskog, S2. Trädslagsfördelning: tall 9%, gran 77% och löv13 %. Boniteten är beräknad till 9 m³sk/ha o år. Årlig tillväxt vid framskrivningstidpunkten är 200 m³sk/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Skogsbruksplanen är framskriven t.o.m 2019-04-30.

  Inägomark

  Inägomarken består av 3,0 ha betesmark på mulljord.

  Jakt

  Älgjakten ingår i ett registrerat jaktlag innevarande jaktår. För övrigt övergår jakträtten till ny ägare på tillträdesdagen.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nybildad och har ännu inget fastställt taxeringsvärde.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Herrljunga Molla Ga:2.

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla vägområde x för skogsbrukstransporter. - Väg

  Gemensamhetsanläggning

  Herrljunga Orrljunga Ga:1

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar jordbruksmark, markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
2 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
HERRLJUNGA MOLLA 1:12
Adress
Molla 1:12
Areal
24.5 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!