Skog i Alboga - 33,9 ha

Skogsfastighet med stor andel ungskog på produktiv mark är nu till salu. Skogsmarkens bonitet uppgår till hela 10,1 m³sk/ha och år och det befintliga virkesförrådet uppgår till 1.628 m³sk. Om planens avverkningsförslag följs kan en virkesvolym om ca 570 m³sk tas ut under planperioden samtidigt som virkesförrådet beräknas öka till ca 2.400 m³sk. Jakträtt som övergår till köparen 1/7-2023.

 • Ekonomi
  Pris
  2 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 5 dec
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i september 2022 av Mikael Nord på Skogspartner AB.

  Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 29,7 hektar med ett uppskattat virkesförråd på 1.628 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (S1 och S2-skog) beräknas till 615 m³sk. Skogen har stor andel av arealen i huggningsklass R1 och R2, vilken på sikt kommer generera god volymtillväxt. Röjning är rekommenderat att snarast utföras på 16,9 ha. Medelvolymen per hektar är 55 m³sk och medelboniteten uppgår till 10,1 m³sk per hektar och år. Av virkesförrådet utgör 4 % tall, 71 % gran, 20 % löv och 5 % ek.

  Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 126 m³sk, vilket motsvarar 4,2 m³sk/ha och 7,7 % på befintligt virkesförråd.

  Avdelningarna 10 och 19 är avverkad men ej återplanterad mark i huggningsklass K1. Avdelningarna kommer inte att planteras av säljaren. Köparen övertar ansvaret att återbeskoga marken och ansvarar för de kostnader som är förknippade med detta. Intill avdelning 19 finns en kvarvarande hög med grot som skall flisas. Ersättningen för denna grot tillfaller säljaren även i det fall att flisning sker efter genomförd fastighetsaffär.

  Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

  Jakträtt

  Jakträtten övergår till köparen den 1/7-2023.

  Svalereds jaktlag som jagar älg tillsammans på ca 1000 ha har marken registrerad i både älgskötsel- och kronskötselområde. Möjlighet kan finnas att gå med i jaktlaget för köparens del. Befintliga jakttorn på marken tillhör jaktlaget.

  Inägomark

  Jordbruksmarken på fastigheten är upplåten via ett 5 årigt arrendeavtal. Avtalet har sagts upp och upphör att gälla den 1/1-2024.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens är samtaxerad med Herrljunga Heden 1:2. Lantmäteriförrättningar skett mellan dessa fastigheter men de är fortfarande samtaxerade. Därav har denna fastighet inget korrekt taxeringsvärde att uppge.

  Areal

  Angiven areal enligt skogsbruksplanen är 33,9 ha och enligt fastighetsregistret är arealen 31,92 ha.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen följande registrerat på fastigheten:

  L1966:6 Fyndplats, Övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-nummer: Alboga 16:1 L1966:671 Område med fossil åkermark, Möjlig fornlämning, RAÄ-nummer: Alboga 42:1

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för skogstransporter - Väg

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för skogstransporter - Väg

  Samfällighet

  HERRLJUNGA HEDEN S:4

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.
Visningsanmälan

Fakta

Pris
2 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
HERRLJUNGA HEDEN 1:3
Areal
33.9 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!