Skog i Drared, Dalsjöfors - 51 ha

Mycket välskött produktionsfastighet med stor andel gallringsskog och hög värdetillväxt. Totalt virkesförråd ca 7.000 m³sk varav 92% granskog. Fastigheten gränsar till Store Sälgsjön. Inga byggnader. Avstånd till Borås, 14 km och Ulricehamn 34 km.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Borås Intagan 2:1, del av,
Adress
Intagan 1
Ort
Dalsjöfors
Areal
51.4 ha

SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
Anbud
Sista anbudsdag
Måndag 26 feb
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 51,4 ha fördelat på produktiv skogsmark 50,5 ha, impediment 0,6 ha och övrig areal 0,3 ha.

 • Taxeringsvärden

  Fastighetsbildning pågår och separat taxeringsvärde för den utbjudna delen finns därmed inte.

 • Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Södra år 2017 till 50,5 ha med ett virkesförråd på totalt ca 7.000 m³sk, varav ca 1.800 m³sk slutavverkningsskog (S1 och S2), ca 4.450 m³sk gallringsskog (G1 och G2) och ca 575 m³sk är avsatt till naturvård (NS och NO). 8,3 ha består av röjningsskog (R1 och R2) och 0,5 ha av planterad kalmark (K2). Trädslagsfördelning: tall 1%, gran 92% och löv 7%. Boniteten är beräknad till 8,2 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 428 m³sk (6%). Skogen är överlag välskött och har en hög värdetillväxt. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

 • Jakt

  Säljaren förbehåller sig rätten till all jakt under sin livstid.

 • Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår om avstyckning av skogsmarken från Intagan 2:1. Om avstyckningen fullbordas kommer skogsfastigheten att få beteckningen Intagan 2:5. Om köparen istället avser att förvärva skogsmarken genom fastighetsreglering förutsätts att köparen betalar Lantmäteriets kostnader för regleringen. I det fallet utgår ingen kostnad för stämpelskatt och lagfart för köparen.

 • Inteckningar

  Intagan 2:1 belastas idag av totalt 7 st inteckningar på sammanlagt 1.332.000 kronor. Vid ev avstyckning av skogsdelen kommer inteckningarna i sin helhet att ligga kvar på Intagan 2:1. Den utbjudna skogsdelen överlåts därmed fri från inteckningar.

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Vägbeskrivning

  Från Borås kör mot Gällstad. I fyrvägskors i Drared, tag höger mot Intagan. Fortsätt ca 1,5 km. Våra skyltar visar.

 • Tillträde

  Inom två veckor från det att pågående lantmäteriförrättning är slutförd och registrerats i fastighetsregistret.

Rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning

  Borås Draered Ga:1, ändamål väg som förvaltas av Intagan-Bergsgårdens samfällighetsförening.
 • Samfällighet

  Borås Draered S:7, Såken.
 • Samfällighet

  Borås Draered S:3, Store Sälgsjön
 • Gemensamhetsanläggning

  Borås Halsaryd Ga:1, ändamål väg som förvaltas av Halsaryds vägsamfällighet.
 • Samfällighet

  Borås Draered S:4, Lille Sälgsjön
 • Samfällighet

  Borås Draered S:5, Mellsjön
 • Samfällighet

  Borås Draered S:6, Kroksjön
 • Samfällighet

  Borås Draered S:8, Boasjön
 • Samfällighet

  Borås Draered S:9, Nordsjön
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Elledning till förmån för Vänersborg Begonian 10.

Försäljningsinformation

Bud oss tillhanda 2018-02-26. Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga anbud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skog.

 4. Köparen har tagit del av de skogsbruksplaner som finns upprättade för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen. Vid ev. fastighetsreglering står den mottagande fastighetsägaren för kostnaderna.

 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Borås Intagan 2:1, del av,
Adress
Intagan 1
Ort
Dalsjöfors
Areal
51.4 ha

Ansvarig Mäklare


SE STÖRRE KARTA

Alla bilder


Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!