Molla Klockaregården 2

Åkermark i Molla - 17 ha

Tillfälle för dig som vill utöka din fastighet med välskött och aktivt brukad åkermark fördelat på två närliggande skiften. Total areal ca 17 ha med 14 ha åkermark, 2,5 ha produktiv skogsmark och 0,5 ha övrig mark.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 30 nov

  Taxeringsår
  2020
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealen beräknas till ca 17 ha fördelat på 14 ha åkermark, 2,5 ha skogsmark och 0,5 ha övrig mark. Arealuppgifterna kan komma att ändras något i kommande lantmäteriförrättning.

  Lantmäterförrättning

  Det utbjudna skiftet omfattar endast del av marken på fastigheten Molla 6:2. En förutsättning för försäljningen är därför att skiftet kan fastighetsregleras till annan jordbruksfastighet i närområdet. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmäteriet senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. De utbjudna skiftenas ungefärliga gränser har markerats på bifogad fastighetskarta. Tillträde kan ske först efter det att fastighetsregleringen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Köparen står för hela lantmäterikostnaden i samband med fastighetsregleringen eftersom det inte utgår någon lagfartskostnad. Kontakta mäklaren för närmare information.

  Jordbruksmark

  Ca 14 ha välskött åkermark som är upplåten till 2021-10-15, enligt muntlig överenskommelse. Det finns totalt 14 stödrätter på marken som tillhör arrendatorn och ingår därmed inte i försäljningen.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 2,5 ha med ett beräknat virkesförråd på ca 350 m³sk. Marken är uppdelad på tre bestånd: Bestånd 1 omfattar ca 1,2 ha med 25-årig gallringsskog, hälften barr och hälften löv. Bestånd 2 (åkerholmar) omfattar ca 1 ha 65-årig lövskog. Bestånd 3 omfattar 0,3 ha med 35-årig gallringsskog som domineras av gran. Som underlag för uppgifterna har skogsbruksplan från 2007 använts med tillägg för tillväxt och avdrag för virkesuttag.

  Jakt

  Jakträtten till all jakt är upplåten till 2021-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Högviltsjakten bedrivs för närvarande i Molla VGG och omfattar ca 315 ha.

  Förrådsbyggnad

  På fastigheten finns en förrådsbyggnad uppförd i trä med plåttak. Utvändigt mått ca 6 x 12 meter.

  Gemensamhetsanläggning

  Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning väg, Molla Ga:2, som förvaltas av Molla-Torps vägsamfällighet. Ingen utdebitering har skett under senare år.

  Torrläggningsföretag

  Fastigheten har del i Torrläggningsföretaget Molla-Orrljunga dikning med ägarandel 40%.

  Inteckningar

  Fastigheten säljs fri från inteckningar. De inteckningar som belastar fastigheten idag kommer att ligga kvar i den del av Molla 6:2 som behålls av säljarna.

  Taxeringsvärde

  Det finns inget beslutat taxeringsvärde för de separata skiftena eftersom det ingår i en större fastighet.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Herrljunga Molla Ga:2, väg som förvaltas av Molla-Torps vägsamfällighet.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Samfällighet

  HERRLJUNGA MOLLA S:4, ändamål väg

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
HERRLJUNGA MOLLA 6:2, DEL AV
Adress
Molla Klockaregården 2
Ort
Ljung
Areal
17.0 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!