Äspered

Skog i Äspered - 19,5 ha

Tillfälle att förvärva skog med mycket bra tillväxt. Produktiv skogsmark 18,7 ha, virkesförråd på 4000 m³sk. Bonitet 11,3 m³sk/ha och år. Tillväxt per år 191 m³sk. Skogsbruksplan från Södra oktober 2022. Jakten fri för köpare från 1 juli 2023. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  3 400 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Lantmäteriförrättning, beslut taget.

  Försäljningen avser blivande Borås Äspered 4:11, där lantmäteribeslut är fattat den 26 april 2023, om avstyckning av två skogsskiften från Borås Äspered 4:2. Laga kraft tidigast den 30 maj 2023.

  Areal

  Fastigheten har i skogsbruksplanen en angiven landareal med 19,5 ha. I fastighetsregistret är landarealen efter avslutad förrättning angiven till 185732 kvadratmeter.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 18,7 ha med ett virkesförråd på 4 000 m³sk. 1,8 ha består av äldre röjningsskog (R2), 10,8 ha och 1 960 m³sk av gallringsskog (G1). 2,8 ha och 880 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1)och 3,2 ha och 1 149 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2) .

  Trädslagsfördelning; gran 92 % , löv 8 %.

  Boniteten uppgår till 11,3 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 214 m³sk/ha.

  Tillväxt per år är 191 m³sk.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i oktober 2022.

  Jakt

  Jakträtten är under innevarande jaktår upplåten genom muntligt avtal. Från och med nästa jaktår (1 juli 2023) är jakten fri för köparen.

  Vägar

  Fastigheten har rätt till väg över annans mark, enligt laga skifte 1858, akt 15-ÄSP-8. Fastigheten har sitt ursprung i Äspered 4:1.

  Vindkraft

  Fastigheten har ingått i vindkraftprojekt som drivits genom Eolus vind. I projektet som omfattade 3-4 verk var det tänkt att ett verk skulle anläggas på fastigheten. Bygglovsansökan avslogs dock av Borås stad år 2012 och projektet är numera nedlagt.

  Taxering

  Fastigheten är nyligen bildad genom lantmäteriförrättning och saknar ännu taxeringsvärde och taxeringskod.

  Inteckningar

  Inga inteckningar finns på fastigheten.

  Visning

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av presenterad information.

  Angående redovisning av rättigheter och belastningar

  Rättigheter och belastningar har fördelats vid lantmäteribeslutet så att det som berörmarken på den blivande fastigheten Borås Äspered 4:11, fördelats av lantmätaren att fortsätta gälla på marken. De rättigheter och belastningar som endast berör Borås Äspered 4:2, kommer inom närmaste veckorna efter laga kraftbeslut att tas bort från Borås Äspered 4:11.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-04-26)

  Gemensamhetsanläggning

  BORÅS ÄSPERED GA:6

  Gemensamhetsanläggning

  BORÅS ÄSPERED GA:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: ELLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Kanalisation för elektronisk kommunikationsledning bestående av jordkabel med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp, kanalisationer och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. - ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: BRUNNAR,SLANG OCH ELLEDNING - SE BESKRIVNING

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:4

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:5

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:6

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut ELLEDNING

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:7

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:9

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:8

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:17

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:18

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:14

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:12

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:13

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:11

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:15

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:16

  Samfällighet

  BORÅS ÄSPERED S:10

 • Försäljnings­information

  Bud lämnas skriftligt eller per mail till mäklaren. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som jordbruk- och skogsmark.

  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  5. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  10. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Visningsanmälan

Fakta

Pris
3 400 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS ÄSPERED 4:11
Adress
Äspered, Äspered
Ort
Äspered
Areal
19.5 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!