Lekvad Olsagården

Åker och betesmark i Berghem - 75 ha

Tillfälle för den som söker jordbruksmark med goda utvecklingsmöjligheter. Fastigheten består av ca 55 ha åker med bra brukningsegenskaper, 10 ha betesmark samt 10 ha lövskog som används till betesmark. För den som även vill köpa bostad och ekonomibyggnader så finns en närliggande grisgård till salu.

 • Ekonomi
  Pris
  7 500 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Lantmäteriförrättning pågår och arealen är inte fastställd. Preliminär areal enligt arealmätning i fastighetskartan ger ca 75 ha.

  Åkermark

  Marken har under lång tid betats med får vilket bidrar till att marken idag har goda brukningsegenskaper med hög mullhalt och god struktur. Jordarten är främst sandjordar med inslag av lera. Enligt uppgifter om Blocken i SAM är arealen 52,5 ha. 2-3 ha tillkommer och är kanter som överskuggade med träd trädkronor som hänger ut över åkern i fältkanter.

  Betesmark

  Den mark som finns med i SAM uppgår till ca 10 ha. Dessutom finns ca 10 ha som betas men är trädbevuxen och uppfyller inte kraven enligt SAM.

  Skogsmark

  Skogsmarken består främst av lövskog i som ligger i sluttningar ner mot vattendrag. Det största området ligger i sluttningen ner mot Viskan. Skogsinventering är inte upprättad.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där detta område avstyckas från Lekvad 15:1. Fältarbetet med markering av ny gräns är klart. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Lantmätaren kommer att fördela skattetal och andelar i samfälligheter utifrån den avstyckade fastighetens behov av andelar i vägar. Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Säljaren står för denna lantmäterikostnad som är en direkt följd av avstyckning.

  Taxeringsvärden

  Det finns inget fastställt taxeringsvärde eftersom det är en avstyckning. Enligt det nya förslaget för 2023 är taxeringsvärdet för hela jordbruksmarken 5.115.000 kr.

  Utarrenderad jordbruksmark

  Marken är utarrenderad till tre olika arrendatorer. Arrendator 1, arrenderar ca 35 ha åker och 10 ha betesmark samt 10 ha betesmark i lövskog ( för många träd enligt reglerna för SAM). Detta arrendeavtal är på 3 år, 2022-2024. Uppsägningstiden är 8 månader. Arrendator 2. ca 18 ha åker som är upplåtna genom ett muntligt avtal t.o.m 2024-12-31. Arrendator 3. ca 1.5 ha betesmark för hästar. Upplåts genom muntligt avtal.

  Jakt

  Jakten är upplåten innevarande jaktår t.o.m 2024-06-30

  Bikupor

  Det finns ett antal bikupor på marken som tillhör en annan äger och ingår inte i försäljningen.

  Forn och kulturlämningar

  På fastigheten finns följande fornlämningar (Riksantikvarieämbetets beteckning inom parentes); boplatsL1966:1699 Boplats (51:1),L1966:1201 Fyndplats (97:1)

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined). Boplats.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, Nätstation - se beskrivning

  Rättigheter last

  Officialservitut: VÄG. Till förmån för Mark Lekvad 16:4

  Rättigheter last

  Officialservitut: VÄG. Till förmån för Mark Lekvad 16:3

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Kraftledning, Nätstation

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Avloppsanläggning till förmån för Mark Lekvad 16:4

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade arealuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
7 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK LEKVAD 15:1, del av. Åker och betesmark enligt inlämnad Lantmäteriansökan.
Adress
Lekvad Olsagården
Ort
Berghem
Areal
74.6 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!