Skog i Örby - 31 ha

Fin skogsfastighet i Haratången med bra anslutningar till allmän väg. Trevlig och lättillgänglig skog i varierande åldrar. 45 % av arealen är ungskog. Jakten är fri för en ny ägare.

 • Ekonomi
  Pris
  2 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 24 maj
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Total areal 30,9 ha, varav 24,8 ha produktiv skogsmark, 5,0 ha impediment, 0,4 ha öppen mark och 0,7 ha väg/kraftledning. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2021 av Södra.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 24,8 ha med ett virkesförråd på 3115 m³sk. 45 % av arealen utgörs av ungskog. Drygt 1600 m³sk är gallringsskog och drygt 1200 m²sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2, ÖF). Ca 200 m³sk är naturvårdsskog (NS, NO) motsvarande 4,8 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 30 %, gran 61 % och löv 9 %. Bonitet 9,0 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 100 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 126 m³sk/ha.

  Fastigheten är överlag välskött och en stor del av röjningarna är genomförda. Drygt 2 ha skall planteras.

  Lättillgängliga marker med normala drivningsförhållanden i den norra delen och söder om väg 156. Den sydligaste delen har fuktigare marker i anslutning till mossen och sämre drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil med släp finns genom den norra delen (allmän väg). Den södra delen saknar bilväg.

  Åker- och betesmark

  Utgörs av 0,4 ha öppen mark på den södra delen i anslutning till väg 156.

  Jakt

  Jakträtten är fri för en ny ägare.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nybildad i lantmäteriförrättning. Det finns därför inget nytt taxeringsvärde beslutat ännu.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från väg 41: tag av i trafikplats Skene och kör sedan väg 156 mot Svenljunga. Kör 9 km till Haratången där fastigheten ligger på båda sidor om vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  Haratången s:2: Grusvägen från Svenasjö kyrka och förbi gamla skolan ut till väg 156.

  Samfällighet

  Haratången s:3, s:4, s:6: Samfällda vägar i Haratången

  Samfällighet

  Haratången s:5: Grustag, område på 882 m².

  Rättigheter last

  Servitut Last: Kraftledningar och nätstation

  Rättigheter förmån

  Servitut Förmån: rätt att använda ett område som utfartsväg på grannfastigheten Haratången 1:23.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Ledningsrätt: fiberkabel för Haratången Fiberförening

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 24 maj 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Haratången 1:3
Areal
30.9 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!