Håven 1:60

Skog i Skene - 32 ha

Välskött skogsfastighet nära Hedgärdessjön norr om Skene. Skogen utgörs nästan helt av ungskog och gallringsskog på högproduktiv mark (bonitet 10,2). Virkesförråd på drygt 3900 m³sk, varav andelen gran är 94 %. Trevlig skog som nås enkelt via flera skogsvägar. Jakten är utarrenderad innevarande jaktår t.o.m. 2021-06-30.

 • Ekonomi
  Pris
  3 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 30 nov
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 31,8 ha, varav 29,0 ha produktiv skogsmark, 2,1 ha myrimpediment och 0,7 ha väg. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Arealen enligt lantmäteriets register är 31,2 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i november 2020 av Södra.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 29,0 ha med ett virkesförråd på 3928 m³sk, varav en stor andel, ca 3000 m³sk, är gallringsskog (G1). Knappt halva arealen utgörs av röjningsskog (R2). 300 m³sk är naturvårdsskog (NO) motsvarande 6 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 3 %, gran 94 % och löv 3 %. Bonitet 10,2 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 248 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 135 m³sk/ha.

  Fastigheten är välskött och en mycket stor del av röjningarna är genomförda, en del förstagallringar behöver dock genomföras inom närmaste 5 åren. Fastigheten har mycket produktiva marker med hög bonitet. Skogen är inne i en stark tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög. Kommande 10 år förväntas virkesförrådet öka från dagens 3928 till 4760 m³sk, inkl. avverkning (gallring) av 248 m³sk.

  Lättillgängliga marker med normala drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil utan släp finns genom den norra delen och för lastbil med släp in till vändplanen i den södra delen av fastigheten. Elljusspåret används som skotarväg genom den mellersta delen av fastigheten.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30.

  Elljusspår

  Skogsvägen genom fastighetens mellersta del, en sträcka på knappt 1 km, är en del av elljusspåret väster om Hedgärdessjön. Vägen används även för virkestransporter på fastigheten vid behov. De som ansvarar för skötseln av elljusspåret har rätt att avverka och bortforsla enstaka träd som behöver tas bort för elljusspårets funktion.

  Taxeringsvärde

  Hela fastigheten är taxerad till 1.821.000 kr (2020 års taxering). Delvärden; skogsimpediment 3000 kr och skogsmark 1.818.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns 2 st uttagna inteckningar på sammanlagt 630.000 kr i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från väg 41: tag av mot Skene i trafikplats Skene och kör väg 156 genom samhället. Tag höger in på Varbergsvägen och sedan vidare in på Hedgärdesvägen. Följ sedan vägen ända upp till parkeringsplatsen vid Hedgärdessjön. Fastigheten ligger ca 100 m väster om parkeringen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Transformatorstation mm

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 30 november 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
3 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Håven 1:60
Adress
Håven 1:60, Skene
Areal
31.8 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!