Skogsbyran

Skog i Horred -66 ha

Produktiv och välskött skogsfastighet med stor andel avverkningsbar skog. Bra tillgänglighet och del i tre sjöar. Jakträtt. Total virkesvolym 16.337 m³sk varav 13.150 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog, S1 och S2.

 • Ekonomi
  Pris
  10 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 2 dec
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 910 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 66,4 ha fördelat på produktiv skogsmark 62,0 ha, impediment myr 3,4 ha, impediment berg 0,4 ha, linjer 0,6 ha. Vatten 0,3 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 66,6 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019-10-15 till 52,4 ha produktiv skogsmark Fastighetens virkesförråd är totalt ca 16.340 m³sk, varav 6.380 m³sk slutavverkningsskog, S1 och 6.770 m³sk slutavverknigsskog, S2. Trädslagsfördelning: tall 12%, gran 84%, löv 3% och ädellöv 1%. Boniteten är beräknad till 9,3 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 582 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Byggnader

  En enklare torpstuga med förråd är belägen vid Svärtedal, avdelning 9. Byggnaderna är uppförda i trä med tak belagt med plåt. Underhållet är eftersatt. Ytterligare städning och röjning av byggnaderna kommer inte att göras.

  Jakt

  Jakträtten är tillgänglig för ny ägare fr o m tillträdesdagen.

  Fiske

  Fastigheten ingår idag i Hornsjöarnas fiskevårdsförening vilket ger fastighetsägaren med familj möjlighet till fiske i flera sjöar. Stora Agnsjön som ligger i fastighetens västra gräns är utarrenderad av Hornsjöarnas fiskevårdsförening till Horreds Fiskeklubb. Fastighetsägare har dock kvar sin fiskerätt i sjön.

  Samtida försäljning

  Fastigheten marknadsförs och säljs samtidigt med närliggande fastighet Mark Horreds-Lida 1:28. Fastigheterna säljs av olika uppdragsgivare. Spekulant som önskar köpa båda fastigheterna skall därför lägga bud på respektive fastighet.

  Skogsvägar

  Från vändplatsen vid Svärtedal finns två skogsvägar som används till skogstransporter för de fastigheter som ligger norr om Hinnared 4:12. Även den skogsväg som går genom avdelning 8 är underhållen och används av angränsande fastighet.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Hinnared Ga:4, vägar

  Vägar

  Fastigheten Mark Hinnared 3:5 har rätt till utfartsväg söderut över stamfastigheten.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar byggnader, markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
10 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
MARK HINNARED 4:12
Areal
66.6 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!