Skogsbyran

Skog i Horred - 62 ha

Tillfälle för den som söker växande skog för framtiden. Välskött naturskön skogsfastighet med stor andel gallringsskog med hög värdetillväxt. Lättillgänglig och väl arronderad med mycket goda jaktmöjligheter.

 • Ekonomi
  Pris
  6 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 2 dec
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 62,0 ha fördelat på produktiv skogsmark 52,4 ha, impediment myr 4,8 ha, impediment berg 0,2 ha, linjer 0,7 ha, övrig areal 3,9 ha. Vatten 1,3 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 63,3 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2019 till 52,4 ha produktiv skogsmark Fastighetens virkesförråd är totalt ca 8.590 m³sk, varav 5.030 m³sk gallringsskog, G1 och 2.770 m³sk slutavverknigsskog, S1. Trädslagsfördelning: tall 26%, gran 65% och löv 10%. Boniteten är beräknad till 7,7 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 418 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är samtaxerad med två andra fastigheter. Detta innebär att det inte finns något fastställt taxeringsvärde för denna fastighet.

  Inteckning

  Fastigheten säljs fri från inteckningar/pantbrev.

  Jakt

  Fastigheten ger möjlighet till mycket goda jaktmöjligheter. Jakträtten ingår idag i Horreds Jaktvårdsförenings område, på ca 1.800 ha fram till sista juni 2020. Om intresse finns har köpare möjlighet att söka medlemskap i föreningen eller att säljaren behåller jakträtten. För ytterligare information, tag kontakt med mäklaren.

  Fiske

  Fastigheten ingår idag i Hornsjöarnas fiskevårdsförening vilket ger fastighetsägaren med familj möjlighet till fiske i flera sjöar. Stora Agnsjön som ligger i fastighetens västra gräns är utarrenderad av Hornsjöarnas fiskevårdsförening till Horreds Fiskeklubb. Fastighetsägare har dock kvar sin fiskerätt i sjön.

  Samtida försäljning

  Fastigheten marknadsförs och säljs samtidigt med närliggande fastighet Mark Hinnared 4:12. Fastigheterna säljs av olika uppdragsgivare, spekulant som önskar köpa båda fastigheterna skall därför lägga bud på respektive fastighet.

  Vindskydd

  Vid stranden Stora Agnsjön finns ett timmrat vindskydd som Horreds fiskeklubb har byggt. Vindskyddet ingår inte i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Hinnared Ga:4, vägar

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikation

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
6 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
MARK HORREDS-LIDA 1:28
Areal
63.3 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!