Skogsbyran

Skog och jakt i Hyssna - 107 ha

Välarronderad skogsfastighet i ett skifte, 5 mil öster om Göteborg, med vacker natur och bra bilvägar. Hög andel gallringsskog med god tillväxt. Fin jaktfastighet med god tillgång på vilt, jakten är inte utarrenderad.

 • Ekonomi
  Pris
  7 800 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 24 feb
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 107,4 ha fördelat på produktiv skogsmark 82,8 ha, åker- och betesmark 4,0 ha, impediment 20,1 ha och väg/kraftledning 0,5 ha. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är fastighetens areal 109,5 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i januari 2020 av Olle Linder Skogstjänster.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 82,8 ha med ett virkesförråd på 11.136 m³sk, varav 4.500 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2) och 5.400 m³sk är gallringsskog (G1 och G2). 827 m³sk är naturvårdsskog (NO) motsvarande 6 % av arealen. Trädslagsfördelning; tall 27 %, gran 63 % och löv 10 %. Bonitet 7,2 m³sk/ha och år. Årlig tillväxt 479 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 134 m³sk/ha.

  Stora arealer med gallringsskog är inne i en stark tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög. Kommande 10 år förväntas skogen växa med ca 4800 m³sk. Avverkningarna under samma period enligt grundförslaget beräknas till drygt 4.700 m³sk. Behovet av både röjning och gallring är stort i de flesta bestånden.

  Bilvägarna är, med undantag för området norr om Uttermossen, relativt väl utbyggda genom den södra delen och längs fastighetens östra kant. Mindre områden finns med brant terräng.

  Fastigheten har andel (under 50 %) i en samfällighet (Hökarundan) på 6,1 ha med uteslutande produktiv skogsmark. Hökarundan har ett virkesförråd på 850 m³sk, varav 90 m³sk är slutavverkningsbar kog. Området utgörs nästan uteslutande av granskog. Bonitet 7,3 m³sk/ha och år.

  Åker- och betesmark

  Totalt 4,0 ha med åker- och betesmark som ligger utspridd på flera små skiften i den södra delen. Markerna är utarrenderade och används idag för bete med hästar. Stödrätter för EU-stöd tillhör arrendatorn.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är inte utarrenderad utan tillfaller köparen från tillträdesdagen. Fastigheten har god tillgång på vilt och det finns flera fina pass. Här finns älg, vildsvin, rådjur, hare och räv samt enstaka kronhjort och dovhjort.

  Fiskerätt finns i sjöarna Östersjö, Hesseredssjön, Blåvad och Uttersjön samt i Surtan som rinner längs fastighetens södra kant. I Surtan finns möjlighet till öringfiske.

  Tomter, ny bebyggelse

  Fastigheten erbjuder några fina lägen för byggnation av fritidshus/jaktstuga, bl.a. i närheten av Östersjö och ett par höjder med fin utsikt. I fastighetens södra del finns sedan tidigare 4 st tomter med bostadshus avstyckade. Nuvarande ägare har inte sökt några förhandsbesked för nybyggnation.

  Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från strandlinjen för Surtan samt Uttersjön, Hesseredssjö, Blåvad och Östersjö.

  Taxeringsvärde

  Hela fastigheten är taxerad till 3.722.000 kr (2017 års taxering). Delvärden; åker- och betesmark 165.000, skogsimpediment 20.000 och skogsmark 3.501.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns 2 st uttagna inteckningar på sammanlagt 2.000.000 kr i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Göteborg: kör riksväg 40 till Härryda och därefter väg 156 till Hyssna. Tag av mot Seglora och efter drygt 5 km vänster mot Hessered. Kör ca 5 km och tag vänster vid skylt "Pjätared". Från Borås: kör riksväg 40 till Viared V-motet (avfart 82). Kör ca 13 km mot Seglora och tag sedan höger mot Bollebygd. Kör 2 km och tag sedan vänster mot Hyssna och därefter ytterligare ca 3 km till Hessered. Tag höger vid skylt "Pjätared".

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Samfällighet

  Mark Pjätared S:1; Samfälld skogsfastighet (Hökarundan) på 6,1 ha. Delägare: Pjätared 1:2 och 1:3 samt Surtedal 1:2. Andelen är inte utredd, men bör inte överstiga 50 %.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Pjätared 1:9 att använda utfartsvägen till allmän väg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Pjätared 1:5, 1:6 och 1:7 att använda utfartsvägar till allmän väg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Pjätared 1:8 att använda utfartsvägen till allmän väg.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för Pjätared 1:10 att använda utfartsvägen till allmän väg.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Samfällighet

  Hesseredsvägens vägförening; Fastigheten har 27 % andel i samfälligheten.

  Rättigheter last

  Servitut för grannfastigheten Pjätared 1:2 att använda utfartsvägen till allmän väg.

 • Försäljningsinformation

  Skriftligt bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
7 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
Mark Pjätared 1:3
Ort
Hyssna
Areal
107.4 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!