Skogsbyran

Strömmen 1:56

Skog i Torestorp - 35 ha

Tillfälle för dig som söker skogsfastighet att vårda i mycket naturskönt område med egen ö och 1.400 meter strand i Öjasjön. Total virkesvolym 6.000 m³sk. Fastigheten ligger i Strömmens fritidsområde mellan Torestorp och Öxabäck.

 • Ekonomi
  Pris
  2 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 nov
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 35,1 ha fördelat på produktiv skogsmark 32,4 ha, jordbruksmark 1,8 ha och övrig areal 0,9 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 35,5 ha.

  Taxeringsvärden

  Taxeringsvärdet för år 2017 uppgår till totalt 1.774.000 kr därav skogsvärde 1.774.000 kronor.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2018 av Olle Linder Skogstjänster till 32,4 ha med ett virkesförråd på totalt ca 5.800 m³sk, varav ca 2.600 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2), 1.470 m³sk gallringsskog (G1) och ca 1.250 m³sk är avsatt till naturvård (NS och NO). 3,7 ha består av röjningsskog (R2) och 4,5 ha oplanterad kalmark. Ett års tillväxt tillkommer med ca 200 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 14%, gran 54%, ek 7% och övrigt löv 25%. Boniteten är beräknad till 7,6 m³sk/ha/år. Medelvolym 179 m³sk/ha. Skogen är väl samlad i ett skifte.
  Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Strömmens samfällighetsförening

  Hela fastigheten med undantag av Strömsö och ett mindre markområde i nordost omfattas av gemensamhetsanläggning, Strömmen ga:1 som förvaltas av Strömmens samfällighetsförening. Den undantagna marken utgör avd 1 med den gulmarkerade marken direkt öster om samt avd 14 i den bifogade kartan från skogsbruksplan. Markområdet utgör grönområde och vattenområde med badplats bryggor, lekplatser och idrottsanläggningar. I Lantmäteribeslut från 1981-06-15 står skrivet "Samfälligheten beslutar ensam hur grönområdet m.m. skall skötas och att avkastningen av marken, t.ex. gagnvirke, tillhör markägaren". Innebär att alla skogsvårdsåtgärder som önskas göras först måste godkännas av samfällighetens styrelse. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

  Jakt

  Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Markerna ingår f.n. inte i något älgskötselområde.

  Fiske

  Fastigheten ingår i Öxabäcks Fiskevårdsområde som omfattar bl.a. Öjasjön, Farsjön, Öxasjön och Järvasjön. För ytterligare information hänvisas till fiskevårdsområdets hemsida, www.fishing-in-oxaback.com.

  Åker- och betesmark

  1,8 ha åker- och betesmark fördelat på flera mindre skiften. EU-stödrätter saknas.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Torestorp kör mot Öxabäck. Tag av vid skylt "Strömmen 2". Fortsätt till Strömmens Fritidsområde.

  Tillträde

  Tillträde efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Röllese Ga:2, ändamål väg, förvaltas av Sandjöns vägsamfällighet.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation till förmån för Vänersborg Begonian 10.

  Planer och bestämmelser

  Strömmen 1:4 Mfl, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19700723)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Huvudfastigheten äger rätt att begagna vägen b över området ba. - Väg till förmån för Torestorps-Berg 1:3.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Huvudfastigheten äga rätt att för bad, kreaturs vattning och för upplag av båtar och fiskeredskap nyttja området c - Bad mfl till förmån för Torestorps-Berg 1:3.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme till förmån för Strömmen ga:1. Ändamål grönområden och vattenområde, vägar med parkeringsplatser. Förvaltas av Strömmens samfällighetsförening.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme till förmån för Strömmen ga:2. Ändamål brunn med pump och ledningar m.m. Förvaltas av Strömmens samfällighetsförening.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Utrymme till förmån för Strömmen ga:3. Ändamål vattenförsörjnings- och avloppsanläggning med brunnar och pumpar. Förvaltas av Strömmens samfällighetsförening.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar som markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
MARK STRÖMMEN 1:56
Adress
Strömmen 1:56, Torestorp
Areal
35.1 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!