Skogsbyran

Skog vid Rammsjön, Sätila - 13 ha

Tillfälle att köpa en egen skogsfastighet med strand mot Rammsjön. Bra bilväg genom fastigheten. Hög bonitet (10,2) och uteslutande gallringsskog ger hög värdetillväxt. Jakten är fri för en ny ägare.

 • Ekonomi
  Pris
  2 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 16 sep
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 130 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 13,6 ha enligt skogsbruksplanen. Fördelning; produktiv skogsmark 12,8 ha, myrimpediment 0,6 ha och väg 0,2 ha. Arealen enligt lantmäteriets register är 13,1 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad 2014 av Södra. Planen är uppräknad t.o.m. 2018 se även bifogad plan. Virkesförrådet har uppräknats med årets tillväxt.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 12,8 ha med ett virkesförråd på 3.000 m³sk, uteslutande ungskog och gallringsskog. 5,5 % av skogsarealen (avd 1) utgörs av naturvårdsskog (NS). Bonitet 10,2 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 140 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 6 %, gran 69 % och löv 25 %. Genomsnittligt virkesförråd 224 m³sk/ha.

  Skogen är i behov av gallring, främst avd 3-4 där underväxtröjningen har gjorts under året. En stor andel av skogen är inne i en intensiv tillväxtfas och värdetillväxten på fastigheten är hög.

  Bitvis brant terräng. Bilväg för lastbil med släp finns genom fastigheten.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är inte utarrenderad utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten ingår i ett större jaktlag på ca 750 ha.

  Fiskerätt i Rammsjön.

  Strandskydd

  Strandskydd gäller inom 100 m från strandlinjen mot Rammsjön.

  Stuga

  ​På fastigheten finns en mindre stuga som inte har använts på många år. Stugan är i dåligt skick.

  Taxeringsvärde

  Totalt 497.000 kr, varav skogsmark 494.000 kr och skogsimpediment 3.000 kr. Taxeringsår 2017.

  Inteckningar

  Det finns en inteckningen uttagen i fastigheten på 130.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Sätila: kör mot Fjärås drygt 10 km. Tag vänster vid skylt "Årenäs" och kör 1,5 km in till fastigheten. Här finns en liten skogsväg in till höger där man kan parkera.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Årenäs GA:1 (Rammsjöns vägsamfällighet).

 • Försäljningsinformation

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 16 september 2019.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
MARK TJOCKNINGEN 1:3
Areal
13.6 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!