Skog i Öxabäck - 33 ha

Välskött skogsfastighet med ett virkesförråd på ca 4500 m³sk. Hög andel ungskog och gallringsskog ger en hög värdetillväxt på skogen. Förhandsbesked finns för byggnation av fritidshus på utskiftet vid Öjasjön. Fastigheten säljs samtidigt med angränsande gården Tokhult 1:21 på 8 ha, se separat annons.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 8 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 33,3 ha, varav 32,5 ha produktiv skogsmark och 0,8 ha impediment. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Enligt lantmäteriets register är arealen 32,54 ha. Till fastigheten hör även 7,7 ha vatten i Öjasjön.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2020 av Skogspartner.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 32,5 ha med ett virkesförråd på 4.463 m³sk, varav 1500 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2) och 2200 m²sk är gallringsskog (G1, G2). 11,3 ha (35 % av arealen) utgörs av ungskog. Bonitet 7,5 m³sk/ha/år och tillväxt 185 m³sk/år. Trädslag; tall 20 %, gran 59 %, ädellöv 9 % och övrigt löv 12 %. Genomsnittligt virkesförråd 137 m³sk/ha. 2,2 ha (6,8 % av arealen) med totalt 450 m³sk är naturvårdsskog (NS, NO). 3,1 ha (skiftet vid Öjasjön) är ädellövskog enligt lag.

  Överlag en välskött skogsfastighet med normala drivningsförhållanden. Bilväg för lastbil med släp finns i fastighetens östra kant. Härifrån går en skotarväg genom hela skiftet. Skiftet vid Öjasjön nås via en skogsväg genom grannfastigheten Öxabäcks-Kärra 5:1.

  Jakt och fiske

  Jakträtten för småvilt är fri för en ny köpare från tillträdesdagen. Älgjakten ingår i Ålbäckens jaktlag på ca 2000 ha och är utarrenderad t.o.m. 2021-06-30. Viltrika marker med god förekomst av bl.a. rådjur och vildsvin.

  Fastigheten ingår i Öxabäcks fiskevårdsområde som ger fiskerätt i alla sjöar i Öxabäcks socken utom Stora och Lilla Stockatjärn.

  Öjasjön

  Ett vattenområde på ca 7,7 ha av Öjasjön ingår i fastigheten. Här ligger Svensö som tillhör fastigheten.

  Forn- och kulturlämningar

  Områden med fossil åkermark finns i avd. 21 och 22. Torpruiner finns i avd. 16 och 19.

  Tomt nära Öjasjön

  Förhandsbesked finns för nybyggnation av ett fritidshus på skiftet vid Öjasjön. Tomten är belägen drygt 100 m från sjön och ger möjlighet till byggnation av ett fritidshus med garage/förråd på 80 m². Tillfart sker via befintlig skogsväg. Förhandsbeskedet gäller t.o.m. 2021-10-09.

  Taxeringsvärden

  Fastigheten är nyligen ombildad i lantmäteriförrättning. Något nytt taxeringsvärde finns därför inte beslutat ännu.

  Inteckningar

  Det finns 3 st uttagna inteckningar i fastigheten på totalt 153.300 kr. Två av dessa är skriftliga pantbrev (53.300 kr) som är förkomna och ansökan om dödning av dem är inskickad till lantmäteriet. Det tredje (100.000 kr) skall dödas och nyframställas i Tokhult 1:21. Fastigheten är därefter fri från inteckningar.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Skene: kör väg 156 mot Svenljunga och tag sedan av mot Öxabäck. Kör mot Öxabäck knappt 8 km och tag sedan höger vid skylt "Tokhult". Kör ca 700 m tills vägen delar sig och kör sedan vänster. Kör sedan ca 400 m för att komma in på fastigheten.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

 • Försäljnings­information

  Buden skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 8 juni 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Tokhult 1:13
Areal
33.3 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!