Skog i Skephult - 37 ha

Skogsfastighet i två närliggande skiften. Fastigheten på 37 ha skog har en virkesvolym på 4.200 m³sk. och en bonitet på 7,2 m³sk. /ha och år. Jakten är fri för köpare från 1 juli 2019. Lättåtkomliga marker med bra vägar. Nyttjanderätt för mast ger årligen 8.000 kr. Inga byggnader.

Fakta

Pris:
2 400 000 kr
Fastighetsbeteckning
del av MARK DÄNGEVIK 1:3
Adress
Mittgården
Ort
Skephult
Areal
37.1 ha
57.54507004094781,12.926450985295892 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
2 400 000 kr
Sista buddag
Måndag 26 nov
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Fastighetsbildning

  Fastigheten är under avstyckning på Lantmäteriet. Beslut om ny fastighet väntas under november 2018. Nya fastigheten kommer i huvudsak att bestå av skogsmark, utan byggnader. Fastighetens nya gränser är utmärkta av Lantmäteriet med rör. Se närmare den med röd färg markerade gränsen på Lantmäterikartan.

 • Taxeringsvärde

  Inte fastställt för nybildade fastigheten

 • Skogsbruksplan

  Skogsbruksplan upprättades för markområdet, av Olle Linder i mars 2018. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 33.3 ha. Virkesförrådet uppgår totalt till 4.044 m³sk, vilket motsvarar 121 m³sk/ha. Tillväxten för första växtsäsongen är beräknad till 155 m³sk/år. Virkesförrådet med tillväxten inkluderad, uppgår således i november 2018 till 4.199 m³sk. Boniteten har bedömts till 7,2 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen på fastigheten är 48 % gran, 45 % tall och 7 % Björk.

  Fastigheten är fördelad på två skogsskiften som ligger i nära anslutning till varandra. På fastigheten finns goda vägar med tillgång till vändplats.

 • Inteckningar

  Den nybildade fastigheten säljs utan inteckningar.

 • Jakt

  Jakten är muntligt upplåten innevarande jaktår. Jakten fri för köpare från och med 1 juli 2019.

 • Anläggningsarrende

  På blivande fastigheten finns förutom servitut och nyttjanderätter för vägar och ledningar även ett anläggningsarrende för mast och bod. Årlig inkomst från arrendet uppgår till 8.000 kr (ej momsbelagd intäkt).

Rättigheter och belastningar

Nyttjanderättsavtal mast

 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Vattentäkt vattenledning
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Väg i samfälld vägmark
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE
 • Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com
 11. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
2 400 000 kr
Fastighetsbeteckning
del av MARK DÄNGEVIK 1:3
Adress
Mittgården
Ort
Skephult
Areal
37.1 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!