Fönhult 1:11

Skog i Torestorp - 38 ha

Välskött och lättillgänglig skogsfastighet med bilväg genom hela fastigheten. Total virkesvolym ca 6.400 m³sk och bonitet på 8,5. Hög värdetillväxt där över 80 % av arealen utgörs av ungskog och gallringsskog. Fastigheten ligger vackert och har strand i både Sandsjön och Öjasjön. Jakten på småvilt är fri för en ny ägare.

 • Ekonomi
  Pris
  5 100 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 okt
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 37,5 ha fördelat på produktiv skogsmark 36,2 ha, myrimpediment 0,2 ha, betesmark 0,3 ha och väg/kraftledning 0,8 ha. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Areal enligt lantmäteriets register 36,83 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Olle Linder Skogstjänster, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår till 36,2 ha med ett virkesförråd på totalt 6.436 m³sk, varav ca ca 4.400 m³sk gallringsskog (G1, G2) och drygt 1000 m³sk slutavverkningsbar skog (S1, S2). Ca 750 m³sk på 8,6 % av arealen är avsatt till naturvård (NS, NO). 10,4 ha består av röjningsskog (R1, R2). Trädslagsfördelning: tall 19 %, gran 70 % och löv 11 %. Bonitet 8,5 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 274 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 178 m³sk/ha. Skogen är överlag välskött och har en hög värdetillväxt. Bilväg för lastbil med släp går igenom hela fastigheten och drivningsavstånden är korta.

  Samägd skogsmark

  Fastigheten har även del i samägt skogsskifte om totalt 3,0 ha mark fördelat på 2,9 ha produktiv skogsmark och 0,1 ha övrig mark. Marken utgörs av ett separat skifte som ligger strax öster om huvudskiftet. Ägarandelen uppgår till 50 %, övriga delägande fastigheter är Fönhult 1:4 och 1:7. Arealen på detta skifte ingår inte i den angivna totalarealen på 37,8 ha.

  Den produktiva skogsmarken på den samägda skogsmarken uppgår enligt skogsinventering upprättad 2017 av Olle Linder Skogstjänster till 2,9 ha med ett virkesförråd på totalt 711 m³sk, därav ca 500 m³sk slutavverkningsmogen skog (S2) och ca 200 m³sk gallringsskog (G1). 0,2 ha består av röjningsskog (R2). Bonitet 7,7 m³sk/ha/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Betesmark

  Utgörs av ett mindre område på 0,3 ha i anslutning till bilvägen vid Sandsjön.

  Jakt

  Jakträtten för småvilt är fri för en ny köpare från tillträdesdagen. Älgjakten ingår i Ålbäckens jaktlag på ca 2000 ha och är muntligt utarrenderad t.o.m. 2022-06-30.

  Fiske

  Fastigheten ingår i Öxabäcks Fiskevårdsområde som omfattar bl.a. Öjasjön, Farsjön, Öxasjön och Järvasjön.

  Fastigheten ingår i Sandsjöns fiskevårdsområde som omfattar Sandsjön och Övermån samt Torestorpsån från Övermån till bron i Torestorp.

  Forn- och kulturlämningar

  På fastigheten finns 1 registrerad fornlämning. Utgörs av en boplats i området med betesmark i södra delen av fastigheten. På den samägda skogsmarken finns 2 registrerade fornlämningar i form av vägstenar.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är taxerad till 3.445.000 kr (2020 års taxering). Delvärden; skogsimpediment 3.000 kr och skogsmark 3.442.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns 3 st uttagna inteckningar i fastigheten på totalt 200.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Huvudskiftet: Från Torestorp kör mot Öxabäck. Tag av vid skylt "Strömmen 2". Därefter ca 700-800 meter till fastighetsgräns. Vår skylt visar vid stora vägen.

  Samägda skiftet: Från Torestorp kör mot Öxabäck. Mittemot avtagsväg mot "Rökås", tag vänster och kör drygt 1,5 km till fastighetsgräns. Vår skylt visar vid stora vägen.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Röllese Ga:2; Sandsjöns vägsamfällighet.

  Fastigheten har även andel i Holmåsens vägsamfällighet.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut Vägar: rätt för grannfastigheten Mällby 1:6 samt även Vattenfall Sjuhärad att använda bilvägen i fastighetens norra del.

  Rättigheter last

  Nyttjanderätt Väg: rätt för Öxabäcks Fiskevårdsförening att använda bilvägen till båtrampen genom fastighetens norra del.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller på bifogad budblankett senast den 4 oktober 2021.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
5 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Fönhult 1:11
Adress
Fönhult 1:11
Areal
37.5 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list