Gård/tomt i Skephult - 4,9 ha

Nu finns möjlighet skapa en helt ny hästgård i vackra Vännered, 11 km öster om Kinna. Nytt förhandsbesked för bostadshus, garage/maskinhall och stall för 3 hästar. Från tomtplatsen har man härlig utsikt över gårdens åker- och betesmarker. Avstånd till Borås drygt 3 mil och till Göteborg ca 7 mil.

 • Ekonomi
  Pris
  950 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 131 250 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Förhandsbesked

  Förhandsbesked finns för nybyggnation av enbostadshus, garage/maskinhall och stall för 3 hästar, se bifogat beslut och karta. Beslutet gäller till 2023-10-15. Anläggning av egen vattenbrunn och avloppsanläggning krävs. El- och fiberkabel finns i Vänneredsvägen från infarten till angränsande gården och fram till trevägskorsningen, ca 150 m från tomtplatsen.

  Framfartsväg mot tomtplatsen finns på grannfastigheten längs den västra gränsen, det finns dock inget servitut på denna väg utan en överenskommelse krävs med fastighetsägaren. Alternativt kan en egen framfartsväg byggas i närheten av den befintliga framfartsvägen på grannfastigheten.

  Arealer

  Totalt 4,92 ha enligt lantmäteriets register. Utgörs av åkermark ca 3,5 ha, betesmark ca 0,5 ha och skogsmark ca 0,9 ha enligt arealmätning på eniro.se.

  Åker- och betesmark

  Totalt ca 4,0 ha med åker- och betesmark. Av detta är ca 3,5 ha brukad åkermark och ca 0,5 ha betesmark, främst längs bäcken genom fastigheten. Köparen disponerar markerna från tillträdesdagen.

  Skogsmark

  Utgörs av ca 0,8 ha gles lövskog längs Ljungaån i fastighetens norra gräns samt ett mindre område skog på ca 0,15 ha i anslutning till den tilltänkta tomtplatsen.

  Jakt

  Köparen disponerar jakträtten från tillträdesdagen.

  Natur- och kulturvärden

  Längs fastighetens norra gräns rinner Ljungaån.

  Inga registrerade fornlämningar finns på fastigheten.

  Vägförening

  Fastigheten har andel i Vänneredsvägens vägförening. Vägföreningen har både kommunala och statliga bidrag.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns uttaget en inteckning på 131.250 kr i fastigheten.

  Taxeringsvärden

  Hela fastigheten är taxerad till 185.000 kr (2020 års taxering) där hela värdet är taxerat som åker- och betesmark.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Örby, Vattenskyddsområde

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail david@skogsbyran.com.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  5. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  9. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
950 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Högshult 3:3
Areal
4.9 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Bilder

Vy över fastigheten

Vy mot nordost från tomtplats

Vy mot norr från tomtplats

Vy upp mot tomten från vägen

Fastighetens gränser

Tomtplats för bostadshus

Vy mot nordväst från tomtplats

Vy mot öster från tomtplats

Tomtplats

Tomtplats

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!