Skog i Sätila - 50 ha

Tillfälle för den som söker en skogsfastighet med stor andel ungskog med goda tillväxtmöjligheter. Fastighetens virkesförråd är totalt 6.250 m³sk, varav 4.300 m³sk gallringsskog G1, 25 ha och 11 ha röjningsskog R2. Naturen är omväxlande och bjuder både på vildmark och fina tomtlägen.

 • Ekonomi
  Pris
  5 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 5 dec

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 49,5 ha, varav 43,9 ha produktiv skogsmark, 3,9 ha myrimpediment, 0,9 ha inägomark, 0,5 ha väg/ledning/vatten, 0,3 ha övrig areal. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Det finns ingen fastställd areal enligt fastighetsregistret eftersom området idag är en del av en större fastighet.

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 43,9 ha. Planen är upprättad 2022-09-07 och omräknad så att den gäller bara avdelning 6-37 som ingår i området. Avdelning Fastighetens virkesförråd är totalt ca 6.250 m³sk, varav 4.285 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: tall 58 %, gran 39 % och löv 3%. Boniteten är beräknad till 7,2 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 311 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Betesmark

  Enligt skogsbruksplanen är det 0,9 ha betesmark. Marken har skötts och betats av en grannes hästar. Det finns inget arrendeavtal.

  Lantmäteriförrättning

  Lantmäteriförrättning pågår där detta område avstyckas från Ryda 1:32. Angivna arealuppgifter är inte exakta, eventuella avvikelser mellan angivna arealer och den areal som Lantmätare senare flyttar mellan fastigheterna får köpare och säljare finna sig i utan kompensation. Det är befintliga markeringar i terrängen som gäller och begränsar områdets yta. Lantmätaren kommer att fördela skattetal och andelar i samfälligheter utifrån den avstyckade fastighetens behov av andelar i vägar. Tillträde kan ske först efter det att avstyckningen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret. Säljaren står för denna lantmäterikostnad som är en direkt följd av avstyckning. Ansökan om Lantmäteriförrättningen är inlämnad och registrerad 2022-04-06.

  Taxeringsvärden

  Det finns inga fastställda taxeringsvärden på grund av att fastigheten är en del av en fastighet och lantmäteriförrättning pågår.

  Vägar med årlig betalning

  Fastigheten har andel i Äspesjövägens vägsamfällighet, 4 %. Vägavgiften för år 2022 är totalt 1.600 kr. Fastigheten har andel i Jägmästarvägen och avgiften för år 2022 är 477 kr.

  Jakt

  Jakten övergår till ny ägare på tillträdesdagen. Älgjakten ingår idag i ett större jaktområde.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Lygnersvider Ga:1

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Sätila-Hede Ga:3

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Kraftledning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com
Visningsanmälan

Fakta

Pris
5 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK RYDA 1:32
Areal
49.5 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!