Skepared

Skog i Skephult - 50 ha

Produktiv skogsmark 47 ha i ett skifte med ett virkesförråd av huvudsakligen gran på 5.811 m³sk. Bonitet 9,7 m³sk/ha och år. Skogsbruksplan från Södra juni 2023. Jakten fri för köpare från 1 juli 2024. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  5 500 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsår
  2023
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  3 851 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Areal enligt taxering 49,82 ha och areal enligt skogsbruksplan 49,9 ha.

  Skog enligt skogsbruksplan

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 47,1 ha med ett virkesförråd på 5.811 m³sk.

  Varav äldre röjningsskog (R2) 13,8 ha 364 m³sk. Yngre gallringsskog (G1) 24,4 ha och 3.497 m³sk av gallringsskog (G1). Föryngringsavverkningsbar skog (S2) 3,6 ha med 1.064 m³sk.
  5,3 ha med 834 m³sk är äldre skog (S3).

  1,7 ha är impediment, myr.

  Trädslagsfördelning; tall 15 %, gran 78 % , löv 7 %.

  Boniteten uppgår till 9,7 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 123 m³sk/ha.

  Tillväxt per år är 359 m³sk.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i juni 2023 med inventeringstidpunkt 29 maj 2023.

  Naturvården består enligt skogsbruksplanen av sumpskog och tallmosse.

  Jakt

  Jakten övergår till köparen efter innevarande jaktårs slut 2024-07-01.

  Öppen mark

  Öppna marken uppgår enligt skogsbruksplanen till 0,9 ha. Den öppna marken är inte brukad under senare år.

  Taxering 2023

  Fastigheten är taxerad under 2023 med totalt taxeringsvärde på 3.851.000 kr. Varav Skogsmark 3.817.000 kr samt åkermark 31.000 kr och skogsimpediment 3.000 kr. Typkod 110, obebyggd lantbruksfastighet.

  Inteckningar

  Fastigheten har en inteckning som utgörs av ett datapantbrev, inskriven 2012-08-09 i Akt nr 12/19761: på SEK 2.500.000 :-

  Avtalsrättigheter och skyldigheter

  Inskrivna rättigheter, belastningar, andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar saknas.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten.

  Planer och markregleringar

  Inga markregleringar hittade.

  Visning

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av presenterad information.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Fakta

Pris
5 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
MARK SKEPARED 3:15
Adress
Skepared
Ort
Skephult
Areal
49.8 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!