Skog i Rävlanda - 33 ha

Tillfälle att förvärva välskött skogsfastighet i Rävlanda, 33 ha, i direkt anslutning till Rävlanda samhälle.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Härryda Rävlanda 1:10, del av
Adress
Rävlanda
Areal
33.0 ha

Ekonomi

Pris:
Anbud
Sista anbudsdag
Fredag 11 jan
Pantbrev
0

Fastighetsuppgifter

 • Areal

  Total areal enligt skogsbruksplan är 33,0 ha, varav produktiv skogsmark 32,2 ha, impediment 0,1 ha, väg/kraftledning 0,1 ha och annat 0,6 ha. Areal enligt fastighetsregistret 32,7 ha.

 • Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad september 2018 till 32,2 ha med ett virkesförråd på totalt ca 5.600 m³sk, varav ca 1.450 m³sk är gallringsskog och ca 3.400 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 35%, gran 61% och löv 4%. Boniteten är beräknad till 7,6 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 195 m³sk. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Total areal enligt skogsbruksplan är 33,0 ha och enligt fastighetsregistret 32,7 ha.

 • Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m 2019-12-31. Jakten ingår i Rävlanda jaktlag.

 • Taxeringsvärde

  På grund av pågående avstyckning finns ännu inget separat taxeringsvärde åsatt på fastigheten. Av det totala taxeringsvärdet bedöms följande ungefärliga värden tillhöra den utbjudna delen: Totalt 2.189.000 kronor fördelat på skogsmark 2.169.000 kr och impediment 20.000 kr.

 • Inteckningar

  Inga inteckningar följer fastigheten.

 • Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Utredning pågår om byggnation av ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping, den s.k. Götalandsbanan. Bansträckning kan komma att påverka utbjuden fastighet. För mer information, kontakta Trafikverket alternativt www.trafikverket.se.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i Ramsjöns Samfällighetsförening. I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Gemensamhetsanläggning

  Härryda Rävlanda Ga:3
 • Samfällighet

  Härryda Rävlanda S:14
 • Samfällighet

  Härryda Rävlanda S:15
 • Samfällighet

  Härryda Rävlanda S:16
 • Samfällighet

  Härryda Rävlanda S:17

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

 4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

 5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

 7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

 8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

 11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
Härryda Rävlanda 1:10, del av
Adress
Rävlanda
Areal
33.0 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!