Tokarp Anneberg

Skog i Gånghester - 9,5 ha.

Välskött, lättåtkomligt och högproducerande skogsskifte med mycket god bonitet, 10,3 m³sk/ha. Totalt virkesförråd 2.043 m³sk varav över 90% utgörs av grandominerad gallringsskog med god tillväxt. Jakträtten tillfaller köparen från tillträdesdagen. Inga byggnader. Avstånd till Borås centrum, ca 8 km.

 • Ekonomi
  Pris
  1 650 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 sep
 • Byggnader
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 9,5 ha varav 9,5 ha produktiv skogsmark. Enligt Lantmäteriet uppgår arealen till totalt 9,52 ha.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

  Taxeringsvärde

  På grund av att fastigheten är nybildad finns ännu inget åsatt taxeringsvärde. Taxeringsvärdet kommer att fastställas under 2023.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan av Olle Linder Skogstjänster till 9,5 ha med ett virkesförråd på totalt 2.043 m³sk, varav 150 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2), 1.866 m³sk gallringsskog (G1) och 27 m³sk är naturvårdsskog (NO). Trädslagsfördelning: gran 88%, björk 11% och övrigt löv 1%. Boniteten är beräknad till 10,3 m³sk/ha/år. Medelvolym 215 m³sk/ha. Löpande tillväxt f.n. 4,7%. Skogen är överlag välskött med få föreslagna skötselåtgärder under planperioden. Genom fastigheten går bilväg vilket ger korta drivningsavstånd. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är inte upplåten utan tillfalller köparen på tillträdesdagen.

  Gemensamhetsanläggningar

  Fastigheten har del i gemensamhetsanläggning väg, Råslätt ga:5, som förvaltas av Annebergsvägens samfällighetsförening,. Årlig utdebitering ca 1.500 kr.

  Bergrumsanläggning m.m.

  På fastigheten finns nyttjanderätt för bergsrumsanläggning med tillhörande anordningar till förmån för Staten genom SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Anläggningen är avvecklad. För med information, kontakta mäklaren.

  Götalandsbanan

  Utredning pågår om byggnation av ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping, den s.k. Götalandsbanan. Bansträckning kan komma att påverka utbjuden fastighet som ligger inom ett av flera korridorsalternativ. För mer information, kontakta Trafikverket, alt www.trafikverket.se.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Tillträde

  Tillträde sker enligt överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Råslätt Ga:5, ändamål väg som förvaltas av Annebergsvägens samfällighetsförening.

  Planer och bestämmelser

  Gånghesters Stationssamhälle, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19560228). Genomförandetiden har utgått.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Trädsäkerhet till förmån för Råslätt 1:6 m.fl.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt BERGRUMSANLÄGGNING, till förmån för Staten genom SGU. Nyttjanderätten gäller till 2048-09-01.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt OBSERVATIONSRÖR, till förmån för Staten genom SGU. Nyttjanderätten gäller till 2052-10-01.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderatt Vattenledning, Strömkabel, Elcentralskåp, till förmån för Staten genom SGU. Nyttjanderätten gäller till 2066-01-15.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
1 650 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS RÅSLÄTT 1:75
Adress
Tokarp Anneberg, Gånghester
Ort
Gånghester
Areal
9.5 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!