Skogsbyran

Skåpanäs Gård 1

Skogsgård i Mårdaklev - 193 ha

Skåpanäs Gård är belägen på bördiga marker utmed Ätran, strax söder om Mårdaklev. 164,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 23.449 m³sk och en bonitet på 8,9 m³sk/ha och år. Skogen har mycket hög värdetillväxt med en tillväxt av virkesförrådet på hela 5,5% per år. Gårdscentra med bostadshus som hyrs ut samt ekonomibyggnader. Årliga intäkter från jordbruksarrende (ca 15 ha) och bergtäkt. Mycket bra arrondering i ett skifte gör jakten särskilt attraktiv med god tillgång på vilt.

 • Ekonomi
  Pris
  21 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 2 dec
 • Byggnader
  Bostadshus

  Bostadshus med stomme och fasad av trä. Källare under del av huset och resterande del har torpargrund. Taket är beklätt med plåt. Invändigt finns ett äldre kök, allrum, 4 st sovrum samt en toalett med dusch. Källaren rymmer förråd mm. På övervåningen finns ett inrett rum samt en oinredd vind. Vatten tas ur en djupborrad brunn. Avloppsanläggning bestående av trekammarbrunn med infiltration som anlades år 2007 och då godkändes av kommunen. Uppvärmning sker via en el-panna med vattenburet system.

  Husets har en äldre interiör vad avser kök, toalett och ytskikt.

  Bostadshuset är för närvarande uthyrt. Hyreskontraktet gäller tills vidare och har en uppsägningstid om 3 månader. Hyran betalas månadsvis av hyresgästen och uppgår till 1.000 kr per månad. Hyresgästen står för uppvärmning, el, sotning och snöskottning på tomten.

  Ladugård

  Ladugård som är byggd i slutet av 40- och början av 50-talet. Stomme av trä och murad betongsten. Fasad av plåt och eternit. Taket har belagts med eternitplattor. Byggnaden rymmer en äldre stalldel, ränne, loge med gjuten platta samt ett vagnsförråd med gjutet golv. På logen finns plats för uppställning av 3 husvagnar.

  Garage

  Garage med murad stomme. Putsade väggar in och utvändigt. Plåtfasad på viss del. Tak med eternit. 2 st portar. Förrådsutrymme som nu inretts som hundgård.

  Magasin

  Äldre magasinsbyggnad som är uppförd ovanpå en jordkällare. Stomme och fasad på magasinet är av trä. Tak av eternit.

  Vedbod

  Vedbod med stomme av trä. Plåtfasad och tak med eternit. Byggnaden är belägen bredvid ladugården.

  Torpstugan Strömmen

  Strömmen är en klassisk äldre torpstuga där all den äldre interiören är bevarad och ger en känsla av svunna tider. Timmerstomme med fasad av trä. Taket har belagts med eternitplattor. Här finns ingen elektricitet eller indraget vatten. Vattenbrunn finns ute på gården. Invändigt är det en storstuga med öppenspis. Kök med vedspis och intilliggande skafferi. Farstu med trappa till övervåningen.

  Vedbod vid Strömmen

  Intill torpet Strömmen finns en vedbod. Byggnaden har en stomme och fasad av trä. Tak av plåt. Invändigt finns förrådsutrymme samt vedbod.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 164,6 ha med ett virkesförråd på 23.449 m³sk. Hela 11.238 m³sk består av mycket välskött gallringsskog (G1) med en granandel på 88%. Det finns också 7.640 m³sk skog som är mogen att föryngringsavverka (S1 och S2).

  Trädslagsfördelningen på fastigheten fördelar sig på; tall 16 %, gran 73 %, ädellöv 2 % samt 9 % löv.

  Boniteten uppgår till 8,9 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten vid planens upprättande beräknas till hela 1.307 m³sk per år, vilket motsvarar en tillväxt på 5,5 % av det befintliga virkesförrådet. Genomsnittligt virkesförråd är 142 m³sk/ha.

  Skogen är mycket välskött och stor andel av skogen är inne i en intensiv tillväxtfas, vilket medför att värdetillväxten på fastigheten är mycket hög. Skogsbruksplanens grundförslag föreslår en total avvverkning på ca 5.900 m³sk under planperioden.

  Skogens drivningsförållanden är goda då det finns ett väl utbyggt vägnät som minimerar skotningsavstånden. Även fastighetens fina arrondering gör skogsbruket mer rationellt då fastigheten är belägen i ett skifte.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Södra (via Skogspartner) under oktober 2019.

  Bergtäkt

  Det finns ett gällande avtal med LBC Svenljunga-Tranemo avseende exploatering av sprängstensupplag på fastigheten. Avtalet tecknades 2016 och var på 3 år. Ingen av parterna har sagt upp avtalet så förlängning med 2 år har skett och det gäller nu till den 30 april 2021.

  Avtalet ger LBC rätt att krossa och sälja bergkross från det befintliga upplaget av sprängsten. Sprängstenen kommer ursprungligen från byggnationen av den tunnel som leder vatten till kraftstationen. Fastighetens ägare får enligt avtalet 10,45 kr/ ton bergkross som LBC säljer. Under de senaste åren har det gett följande intäkter: ca 100.000 kr år 2016, ca 53.000 kr år 2017 och ca 44.000 kr under 2018.

  LBC har en vilja av att fortsätta verksamheten så länge det finns efterfrågan på bergkross eller tills dess att sprängstenen är slut.

  För ytterligare info kring bergtäkten kontakta mäklaren.

  Jakt

  Jakträtten på fastigheten övergår till köparen den 1 juli 2020. Säljarna har själva ombesörjt jakten på fastigheten och det finns god tillgång på vilt bl.a. älg, rådjur och vildsvin.

  Åker och betesmark

  Enligt skogsbruksplanen finns det 14,9 ha åker och betesmark på fastigheten.

  Jordbruksmarken på fastigheten är upplåten via ett 5-årigt arrendeavtal. Arrendet ger en årlig intäkt på 6000 kr + moms per år. Enligt ett tillägg till arrendeavtalet skall befintliga stödrätter som arrendatorn innehar avseende marken återlämnas till fastighetsägaren vid arrendets upphörande. Avtalet gäller till den 31 december 2021 och skall sägas upp senast 1 år innan, annars förlängs det med 5 år.

  Naturvårdsavtal

  På fastigheten finns ett naturvårdsavtal som undertecknades 2002-03-07 och gäller på en tid av 50 år. Området har en areal på 9,5 ha som sträcker sig utmed Ätran. Fastighetsägaren får inte avverka levande eller döda träd inom området. Man får inte vålla skador på mark och vegetation. Mer info finns i naturvärdesbeskrivningen samt den karta som visar områdets belägenhet.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har ett taxeringsvärde åsatt vid taxeringen 2017 på totalt 7.453.000 kr. Av det belöper 6.360.000 kr på skog, 281.000 kr på åkermark, 13.000 kr på betesmark, ekonomibyggnad 67.000 kr, tomtmark 127.000 kr, småhusbyggnad 546.000 kr och 59.000 kr på impediment. Typkod 120.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 193,8 ha mark och i fastighetsregistret finns det ingen areal registrerad.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Uppdämning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Tillfartstunnel mm

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Rätt till vattenreglering i ätran mm

  Rättigheter last

  Officialservitut: Vattenuppdämning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Vattentäkt

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Rättigheter last

  Officialnyttjanderätt: Markområde

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt OMRÅDE

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt TELE

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Nyttjanderätt UPPDÄMNING

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
21 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA SKÅPANÄS 2:1
Adress
Skåpanäs Gård 1, Skåpanäs
Ort
Mårdaklev
Areal
193.0 ha
Boarea
159 m2

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!