Smedsås Nötakullen 1

Skogsfastighet i Dalsjöfors - 21,7 ha

Tillfälle att köpa mark om 21,7 ha med ett virkesförråd på 2.019 m³sk. Medeltal ligger på 99 m³sk per hektar och bonitet 7,3 m³sk per hektar. Mindre damm med vacker vattenspegel, där det förr om åren förekommit kräftfiske. Jakten fri från 1 juli 2022. Inga byggnader. Lantmäteri pågår.

 • Ekonomi
  Pris
  1 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 20 sep

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
  Pantbrev
  6st inteckningar på totalt 1 555 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Det pågår en lantmäteriförrättning med avstyckning av bostadshus och ca 4,2 ha mark från skogsfastigheten. Någon ny taxerad areal är ännu inte fastställd. Areal på skogsfastigheten är enligt skogsbruksplanen fördelad på landareal 21,7 ha och vattenareal 0,2 ha. Observera att skogsbruksplan är upprättad enligt den preliminära kartan som finns tillgänglig i den pågående lantmäteriförrättningen.

  Skog

  Uppgifterna om skogen är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2021 av Mikael Nord, Skogspartner, se bifogad plan. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 20,3 ha med ett virkesförråd på 2.019 m³sk. Ett medeltal ligger på 99 m³sk per hektar. Boniteten är 7,3 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (63%) och löv (37%). Den produktiva skogen består av kalmark 1,9 ha, Röjningsskog, R2 8,1 ha. gallringsskog, G1, 8,8 ha och G2 1,1 ha. Röjningsskog, R2 1,1 ha. Föryngringsavverkningsskog S2, 0,4 ha.

  Bete/åker

  Enligt skogsbruksplanen är åker/betesmarken 0,5 ha.

  Damm

  På skogsfastigheten finns en damm med yta enligt skogsbruksplan på 0,2 ha.

  Jakt

  Jakten fri för köparen från den 1 juli 2022.

  Markavtal för Fiber

  Över markerna ligger fiberkabel nedlagd. Markavtal som tecknats med Drared-Äspereds Fiberförening har ännu inte skrivits in i fastighetsregistret.

  Taxering

  Eftersom fastigheten kommer att nybildas, avser 2020 års taxeringsvärde inte blivande Nötakullen 2:1. Taxeringsvärde saknas därför.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg mm - Se beskrivning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning - Se beskrivning

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Skänstad Ga:4

  Samfällighet

  BORÅS SKÄNSTAD FS:4

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut VÄG

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut VÄG MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut ELLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut ELLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail och vara fastighetsmäklaren tillhanda senast 2021-09-20 kl 23:00 (stäm alltid av att ditt bud med mail eller post kommit fram, ring fastighetsmäklaren eller be om svar i mail). Om intresse finns att lägga bud även på gårdsfastigheten Nötakullen 2:3, så ange tydligt vilket bud som gäller för respektive fastighet.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som upprättades av Mikael Nord, Skogspartner i april 2021. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter. Observera därutöver att planen baseras på fastighetskarta som lantmäteriet ännu inte har fastställt och att gränserna mot blivande gårdsdelen Nötakullen 2:3 därför inte är helt klara.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
1 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS NÖTAKULLEN 2:1
Adress
Smedsås Nötakullen 1, Dalsjöfors
Ort
Dalsjöfors
Areal
21.0 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Handler : Shared memory (Memcache)
Cache hits : 0 [N/A]
Cache misses : 0 [N/A]
Cache total : 0
Url added to cache : 0Misses list