Skogsliden 6

Skog i Skene - 15,4 ha

Tillfälle att förvärva skog med bra tillväxt. Skogsmark 14,5 ha, virkesförråd på 3 323 m³sk. Bonitet 9,4 m³sk/ha och år. Tillväxt per år 111 m³sk. Skogsbruksplan fr Södra i november 2022. Öppen mark 1 ha. Jakten upplåten tills vidare med uppsägningstid enligt skriftligt avtal. Upprustning av vägnät pågår. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  2 100 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 27 mar
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Fastigheten har i skogsbruksplan en angiven landareal på 15,4 ha. Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 29 ha, men arealen anges i fastighetsregistret som osäker. Kontakta mäklaren vid frågor.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 14,5 ha med ett virkesförråd på 3 323 m³sk. 2,5 ha består av äldre röjningsskog (R2), 2,7 ha och 564 m³sk av gallringsskog (G1). 2,4 ha och 661 m³sk är äldre gallringsskog (G2). 4,6 ha och 1 376 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1), 0,8 ha och 257 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2) . 1,5 ha och 323 m³sk är äldre skog som ej bör föryngringsavverkas (S3), målklass NO och NS.

  Trädslagsfördelning; tall 11 %, gran 67 % , löv 20 % och ädellöv 2 %.

  Boniteten uppgår till 9,4 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 229 m³sk/ha.

  Tillväxt per år är 111 m³sk.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i november 2022.

  Öppen mark

  Öppna marken uppgår till cirka 1 ha. Marken är för närvarande utlånad för bete under betessäsongen, enligt avtal.

  Jakträtt

  Jakträtten upplåten tillsvidare till Skene Skogs Jaktlag genom skriftligt avtal.

  Vägar

  Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Mark Buagärde Ga:1 (Buagärde Vårkullavägens vägförening).

  I området på och runt fastigheten sker nu reparation och även nybyggnad av vägar. Nuvarande ägare har ingått avtal angående upprustning, nyanläggande och framtida skötsel av väg. Avtalet är ingånget vid årsskiftet 2020/2021. Upprustning mm pågår i samband med ombyggnad av väg 156. När det i avtalet angivna vägarbetet är färdigställt har nuvarande ägare åtagit sig att efter Marks kommuns anmodan betala en fastställd avgift om 25.000 kronor + moms till Marks kommun som ensam står som ansvarig för genomförandet av upprustningen. Förpliktelsen att betala avgiften övergår på ny ägare av fastigheten vid överlåtelse.

  Hultetvägens vägförening är en sammanslutning av ägare till av Hultetvägen berörda fastigheter. Föreningen tar ut avgifter vid behov. Inga kostnader på senare år.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är 2020 taxerad till 483.000 kr, varav skog 466.000 kr, skogsimpediment 3.000 kr och betesmark 14.000 kr. Förslag till ny taxering 2023 är 1.309.000 kr, varav skogsvärde 1.285.000 kr, skogsimpediment 3.000 kr och betesmark 21.000 kr.

  Inteckningar

  Inga inteckningar finns på fastigheten.

  Visning

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av presenterad information, kartmaterial och avtal.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Buagärde Ga:1, (Buagärde Vårkullavägens samfällighetsförening)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Arbetsplan För Ombyggnad Av Väg 156 Skene-Skoghem, Vägplan (Beslutsdatum: 20120621, Registreringsdatum: 20190207)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning mm

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning,nätstation

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: Väg - Se avtal

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING,NÄTSTATION

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Väg

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Väg

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl senast den 27 mars 2023. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning och avgifter uppbärs respektive betalas av säljaren fram till tillträdesdagen. Efter tillträde övergår detta ansvar till köparen. Upprustning mm av vägar pågår, enligt avtal ska ägaren betala 25.000 kr + moms på anmodan av Marks kommun när arbetet är färdigställt. Om vägarbetet inte färdigställts och Marks kommun s anmodan om att betala inte kommit säljarna till del före tillträdet övergår betalningsförpliktelsen till köparen vid tillträdet.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Visningsanmälan

Fakta

Pris
2 100 000 kr (Högstbjudande)
Fast.betn.
MARK SKENE 5:17
Adress
Skogsliden 6
Ort
Skene
Areal
15.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!