Snygget Hummelslätt 1

Skogsfastighet i Mårdaklev - 46,8 ha

Tillfälle att förvärva skogsfastighet med högt virkesförråd som kan ge god likviditet under kommande planperiod. Fastigheten ligger i ett sammanhängande skifte med 80 % gran. Virkesförrådet uppgår till 11.155 m³sk, varav 3.527 m³sk är gallringsskog och 6.822 m³sk är slutavverkningsbar skog. Hög bonitet på 10,4 m³sk/ha och år. Fastigheten ingår i Mårdaklevs Norra Viltvårdsområde och jakträtten tillfaller köparen 2023-07-01.

 • Ekonomi
  Pris
  6 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 31 jan
 • Byggnader
  Äldre bostadshus

  Bostadsbyggnad med stomme av timmer på torpargrund. Fasad av trä och tak av plåt. Byggnaden är uppförd i 1 och 1/2 plan. Entréplan rymmer en hall, vardagsrum, kök samt en kammare. Det finns eldstäder som ej är besiktigade. Övervåningen har två sovrum, hall och vindsutrymme.

  Byggnaden har stått tom utan värme under lång tid och är i mycket enkelt skick. Det finns ingen el, vatten eller avlopp. Byggnaden har inget taxeringsvärde.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra 2021-10-29.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 42,1 ha med ett virkesförråd på 11.155 m³sk. Av det består 3.527 m³sk av gallringsskog (G1), 313 m³sk av gallringsskog i huggningsklass (G2) och 6.822 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2).

  Trädslagsfördelning; tall 6 %, gran 80 %, löv 12 % och ädellöv 2 %.

  Boniteten uppgår till 10,4 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 417 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 652 m³sk/ha.

  Den oplanterade arealen som är i huggningsklass K1 kommer inte att planteras av säljaren. Köparen övertar ansvaret att återbeskoga marken och ansvarar för de kostnader som är förknippade med detta.

  Naturvärdesinventering har skett och enligt Svenljunga Kommun berörs fastigheten av Gölamossen, vilken är en öppen-glest trädklädd myr med en liten göl. Myren är förhållandevis opåverkad.

  Skogen har god tillgänglighet till bilväg.

  Jordbruksmark

  Jordbruksmarken på fastigheten är upplåten via nyttjanderättsavtal till och med 2022-12-31. Därefter övergår nyttjanderätten till köparen. Det finns inga stödrätter som övergår till köparen från säljaren i samband med affären.

  Jakträtt

  Jakträtten är för närvarande upplåten och övergår till köparen den 2023-07-01. Fastigheten ingår i Mårdaklevs Norra Viltvårdsområde. Se bifogade för området. Inom viltvårdsområdet bedrivs älgjakten som gemensamhetsjakt och fastigheten har en del i området. Mårdaklevs Norra Viltvårdsområde är registrerat i KMM,s älgskötselområde samt i kronskötselområde.

  Jakt på övrigt vilt bedrivs enskilt för vardera fastighetsägare.

  Taxeringsvärde

  Fastighetens taxeringsvärde uppgår enligt taxeringen 2020 till 4.263.000. Varav: skog 4.083.000 kr, åkermark 159.000 kr, betesmark 16.000 kr och impediment 5.000 kr. Typkod 110.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 46,8 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 46,7346 ha.

  Tidigare skjutbana

  På Länsstyrelsens EBH-karta finns info om den tidigare skjutbanan som finns på fastigheten. Object-Id: 157521. Kordinater: N6348741 E380458. Bransch: Skjutbana - kulor. Området är där klassat som (E), vilket innebär att det är ej riskklassat. Objektet är inte inventerat. Bifogat finns Mifo Historik.

  Kontroll har gjorts med Svenljunga kommun som är tillsynsmyndighet. Följande info har getts från dem: "det enda vi hittar på fastigheten är information om att det har utförts en skjutbaneinventering på fastigheten av Länsstyrelsen 1980".

  Ytterligare undersökningar görs på spekulant eller köpares bekostnad om så önskas.

  Forn och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen inga registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

 • Närområde & Kommunikationer
  Område

  Välkommen till Mårdaklev! I Mårdaklev bor runt 350 personer. Det finns F-6 skola på orten, hembygdsgård och Klevs fina naturreservat som bjuder in till fin natur och möjlighet till boende och mat. Här hittar du skogsföretag, garnbutik och postorderföretag. Med sin närhet till både Halland och Småland finns arbetsmöjligheter även på andra orter i närheten. Vill du jobba hemifrån går det också bra, då Mårdaklev har ett välfungerande fibernät. Du når även ett flertal större städer så som Varberg, Falkenberg och Borås inom en timmes restid. Kanske en möjlighet att kombinera arbete i stan med livskvalitet i vacker landsbygdsmiljö? Föreningslivet är likt Trivselbygdens andra orter stort med byalag, hembygdsförening osv. Varje år hålls bland annat julmarknad på Klev och metaretävling i Ätran.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att ta vatten i brunnen z för hönserianläggningens behov samt rätt attbibehålla och underhålla ledning till densamma. - Vattentäkt, vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att för husbehov taga vatten i brunnen y samt rätt att bibehålla och underhålla ledning till densamma. - Vattentäkt, vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att ta vatten i brunnen y för ett hushålls behov samt rätt att bibehålla och underhålla ledning till densamma. - Vattentäkt, vattenledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att bibehålla och och underhålla jordvärmeanläggning inom området c. - Jordvärmeanläggning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut till förmån för Hestra 1:16. Avseende markområde om ca 500 kvm med rätt att ha ekonomibyggnad på Hestra 1:14.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
6 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
SVENLJUNGA YTTRE HESTRA 1:14
Adress
Snygget Hummelslätt 1
Ort
Mårdaklev
Areal
46.8 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med fru och tre hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och tidigare egenföretagare med egen skotare. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården skall byta ägare.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!