Skogsbyran

Skogsfastighet i Mårdaklev - 35 ha

Nu finns det tillfälle att förvärva fastigheten Grenhult 1:9. Lättillgänglig skogsfastighet med bra arrondering på 35 ha. Virkesförrådet uppgår till 2.500 m³sk. Mycket bra förutsättningar för jakt, då fastigheten ingår i Mårdaklevs norra jaktvårdsområde. Jakten efter älg bedrivs gemensamt inom området. Fastigheten är belägen i skogslandskap, med ostört läge och stora möjligheter att uppleva naturen och dess tystnad på nära håll.

 • Ekonomi
  Pris
  2 200 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 26 sep
 • Byggnader
  Ekonomibyggnad

  Äldre garagebyggnad med stomme och fasad av trä. Taket är belagt med plåt. Byggnaden är belägen intill åkermarken och vägen.

  På fastigheten har det förr funnits en bostadsbyggnad och idag finns endast ruinen efter Lindåsen kvar.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad av Skogspartner i mars 2017. Skogsbruksplanen har blivit framskriven av planläggaren och inkluderar nu tillväxten till och med 2019. Det har inte skett något fältbesök vid framskrivning av planen utan endast beräknats i Pc-skog. Det har inte skett några avverkningar eller åtgärder i skogen efter det att planen upprättades 2017.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 25,2 ha med ett virkesförråd på 2.500 m³sk. Av det består 1.340 m³sk av slutavverkningsbar skog (S2) och 575 m³sk är gallringsskog (G1 och G2). 11,7 ha utgörs av skog i huggningsklasserna R1 och R2.

  Trädslagsfördelning; tall 33 %, gran 61 %, löv 6 %.

  Boniteten uppgår till 7,5 m³sk/ha och år. Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 114 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd är 99 m³sk/ha.

  Under senare år har det genomförts dikesrensning av vissa diken på fastigheten.

  Åkermark

  På fastigheten finns det en åker som enligt skogsbruksplanen är på 0,9 ha. Marken är upplåten med nyttjanderätt för innevarande år och blir därmed tillgänglig för köparen den 1/1-2020.

  Jakt

  Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Mårdaklevs norra jaktvårdsområde. Inom jaktvårdsområdet bedrivs älgjakten som gemensamhetsjakt. Mårdaklevs norra jaktvårdsområde är registrerat i KMM,s älgskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har vid taxeringen 2017 åsatts följande taxeringsvärde: Totalt 1.842.000 kr, varav skog 1.768.000, impediment 38.000, ekonomibyggnad 15.000 kr och åkermark 21.000 kr. Typkod 122 Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad.

  Areal

  Angiven areal mark enligt skogsbruksplanen är 35,8 ha och enligt fastighetsregistret är fastighetens markareal angiven till totalt 34,363 ha.

  Väg

  Det finns en vägförening som är bildad via frivillig överenskommelse mellan de 8 st berörda markägarna i området. Utöver den gemensamma vägen som sköts via vägföreningen så finns det en egen skogsväg med vändplan på fastigheten. Båda dessa vägar bidrar till en bra tillgänglighet av skogsmarken.

  Förvärvstillstånd

  Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner då fastigheten är belägen i s.k. glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Undantag är privatpersoner som varit folkbokförda sedan minst 1 år i glesbygdsområdet i södra Svenljunga kommun (Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev, Kalv och Håcksvik).

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
2 200 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA GRENHULT 1:9
Areal
34.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare

Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!