Skogsbyran

Läggared 3:5

Skogsfastighet i Hillared, 48 ha

Nu finns möjlighet att förvärva en skogsfastighet i Hillared, 48 ha, och virkesförråd på ca 6.700 m³sk, stor andel gallringsskog och god arrondering. Kräftfiske i Ätran. Gräns mot Hösjön och Täxelsjön.

 • Ekonomi
  Pris
  3 700 000 kr (Högstbjudande)
  Sista buddag
  Måndag 30 sep
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 100 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 48,4 ha fördelat på skog 44,7 ha, väg- och kraftledning 0,9 ha, impediment 2,3 ha och annat 0,5 ha. Arealuppgift enligt fastighetsregistret är49,0 ha.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 44,7 ha med ett virkesförråd på totalt ca 6.700 m³sk, varav ca 4.500 m³sk är gallringsskog och ca 1.850 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: tall 34, gran 57% och löv 9%. Boniteten är beräknad till 6,5 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt f.n. 311 m³sk. Ursprunglig skogsbruksplan är gjord i januari 2016, fältinventering av huggningsklasser gjord september 2019 och planen är framskriven till januari 2020. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m 2021-06-30. Kräftfiske inom ett område om ca 200 m i Ätran, samt fiskerätt i Hösjön, Täxelsjön och Yasjön.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärde för Läggared 3:5 är totalt 1.775.000 kr, varav skogsmark 1.739.000 kr och impediment 36.000 kr.

  Inteckningar

  Det finns en inteckning på totalt 100.000 kr som är samintecknad med Läggared 3:10. Pantbrevet kommer att dödas och nyfastställas till hälften i respektive fastighet, dvs för Läggared 3:5 kommer det att finnas 1 st inteckning på totalt 50.000 kr.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Vassgården, Landskapsbildsskydd (Beslutsdatum: 19690127)

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Tele

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Starkström

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

  Kommentar

  Fastigheten har del i Åslyckan-Haldarps Vägsamfällighet.

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris
3 700 000 kr (Högstbjudande)
Fast.beteckning
SVENLJUNGA LÄGGARED 3:5
Adress
Läggared 3:5, Hillared
Ort
Hillared
Areal
48.4 ha

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!